Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Izgradnja transportnog voda Prelog-Otok-Podbrest na području Grada Preloga i Općine Orehovica u Međimurskoj županiji te Općine Sveti Đurđ u Varaždinskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000007 531-06-2-1-2-19-0010 24.06.2019. 24.07.2019. Poveznica
Građenje hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina na području Općine Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000047 531-06-2-1-2-19-0004 19.06.2019. 02.07.2019. Poveznica
REKONSTRUKCIJA, NADOGRADNJA I OBNOVA ŽELJEZNIČKE PRUGE M103 DUGO SELO – NOVSKA, FAZA I, na području Zagrebačke i Sisačko – moslavačke županije, Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Grad Ivanić Grad, Općina Križ, Općina Velika Ludina, Grad Popovača, Grad Kutina, Općina Lipovljani te Grad Novska Javni poziv UP/I-350-05/18-01/000192 531-06-2-1-19-0010 19.06.2019. 30.06.2019. Poveznica
Izgradnja luke nautičkog turizma „Mandalina - Kuline“, luka posebne namjene, na k.č.br. 3850/6 u k.o. Šibenik na pomorskom dobru s pripadajućim akvatorijem, na području Grada Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji III. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000129 531-06-2-1-1-19-0012 19.06.2019. 19.07.2019. Poveznica
Izgradnja brze ceste Šibenik - Drniš - Knin - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Tromilja - granica Bosne i Hercegovine, I. faza od čvorišta Pakovo Selo do čvorišta Knin sjever, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na području Grada Drniša, Općine Promina, Općine Biskupija i Grada Knina u Šibensko-kninskoj županiji I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000208 531-06-2-1-1-19-0007 19.06.2019. 19.07.2019. Poveznica
Izgradnja državne ceste od državne ceste DC8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica: Dugi Rat - Omiš do državne ceste DC70, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Zakučac i k.o. Tugare na području Grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000115 531-06-2-1-1-19-0005 19.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Izgradnja državne ceste DC8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica: Dugi Rat - Omiš (od km cca 15+800 do km 19+958,96), infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Omiš na području Grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000070 531-06-2-1-1-19-0010 19.06.2019. 07.07.2019. Poveznica
Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u luci Ploče Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000073 531-06-2-2-19-6 13.06.2019. 26.06.2019. Poveznica
Rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica Sudovec - Gornja Rijeka, duljine 1,9 km, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa na području Grada Novog Marofa u Varaždinskoj županiji i na području Općine Gornja Rijeka u Koprivničko-križevačkoj županiji. Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000175 531-06-2-1-1-19-0018 10.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Usklađenje odobrenog eksploatacijskog polja tehničko – građevnog kamena „VRANJA“  s prostornim planovima i ograničena eksploatacija u svrhu sanacije istog na dijelovima katastarskih čestica u k.o. Vranja, na području Općine Lupoglav u Istarskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/16-01/000058 531-06-2-1-2-19-0028 07.06.2019. 08.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik, na katastarskim česticama u k.o. Čilipi, k.o. Močići i k.o. Cavtat u Dubrovačko-neretvanskoj županiji IV. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000029 531-06-2-2-19-0005 24.05.2019. 24.06.2019. Poveznica
Centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“ na području Šibensko-kninske županije V. Izmjene i dopune lokacijske dozvole  UP/I-350-05/19-01/000068 531-06-2-1-1-19-0003  23.05.2019. 24.06.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
NADOGRADNJA I ELEKTRIFIKACIJA POSTOJEĆE ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET M601 VINKOVCI – VUKOVAR: 3. ETAPA: I. Dionica stacionaže od km cca 0+396,06 do km cca 16+093,36, dionica od kolodvora Vinkovci (isključivo) do kolodvora Vukovar Borovo Naselje (uključivo) i spoj na PS Vinkovci u kolodvoru Vinkovci: Faza 3.1. – građevinski podsustav Javni poziv UP/I-361-03/17-01/000210 531-06-3-1-1173-19-0020 21.06.2019. 05.07.2019. Poveznica
Izgradnja spojne ceste Zabok (D24) - Krapina (D1) na području Grada Zaboka, Grada Krapine i Općine Sveti Križ Začretje u Krapinsko-zagorskoj županiji – 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1. Javni poziv  UP/I-361-03/19-01/000056 531-06-3-2-226-19-0011 18.06.2019. 01.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M 103 Dugo Selo - Novska, faza I: A.2. Etapa ŽCP "Ostrna stajalište" u km cca 3+127,10, A-V - izgradnja nadvožnjaka Ostrna stajalište u km cca 3+400,00 Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000116 531-06-3-1-19-0012
 
17.06.2019. 17.07.2019. Poveznica
Izmještanje trase magistralnog plinovoda Donji Miholjac - Osijek DN 300/50 bar – 1. FAZA (Izmještanje plinovoda Donji Miholjac - Osijek DN 300/50 bar u ukupnoj duljini od oko 7637 m, uključivo katodna zaštita izmještenog plinovoda te priprema spoja za odvojni plinovod (T-komad sa kapom)), na području Grada Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000176 531-06-3-1-19-0013  13.06.2019. 13.07.2019. Poveznica
Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge M601 Vinkovci - Vukovar, 4. ETAPA: II. Dionica stacionaže od km cca 16+093,75 do km 19+240,30 uključivo kolodvor Vukovar, Faza 4.3. – prometno-upravljački i signalno sigurnosni infrastrukturni podsustav Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-01/000214 531-06-3-1-1173-19-0015  13.06.2019. 13.07.2019. Poveznica
Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge M601 Vinkovci - Vukovar, 4. ETAPA: II. Dionica stacionaže od km cca 16+093,75 do km 19+240,30 uključivo kolodvor Vukovar, Faza 4.2. – elektroenergetski podsustav Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-01/000213 531-06-3-1-1173-19-0016  13.06.2019. 13.07.2019. Poveznica
Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge M601 Vinkovci - Vukovar, 4. ETAPA: II. Dionica stacionaže od km cca 16+093,75 do km 19+240,30 uključivo kolodvor Vukovar, Faza 4.1. – Građevinski infrastrukturni podsustav Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-01/000212 531-06-3-1-1173-19-0025 13.06.2019. 13.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 (državna granica - Botovo - Dugo Selo) na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, ETAPA D :kolodvor Novo Drnje (isklj.) – državna granica (Mađarska), FAZA D.2: NADVOŽNJAK ŠODERICA Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000100 531-06-3-1-1173-19-0012  13.06.2019. 13.07.2019. Poveznica
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške - Projekt izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa Dionica Državna granica - CS Konjuša Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000187 531-06-3-1-1467-19-0008  12.06.2019. 12.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija i dogradnja glavne stajanke na civilnom dijelu Zračne luke Zadar, Faza 1 - rekonstrukcija i dogradnja glavne stajanke za dvije pozicije zrakoplova i dijela staze za vožnju "K" s pratećom infrastrukturom na katastarskim česticama k.o. Zemunik  k.o. Bibinje Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000038 531-06-3-2-226-19-0007  10.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split na području Grada Kaštela i Grada Trogira u Splitsko dalmatinskoj županiji Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000100 531-06-3-2-226-19-0008 10.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (Terminal UPP), I. ETAPA: Izgradnja plutajućeg terminala UPP-a, Faza I.4. - izgradnja priključnog vodovoda na k.č. u k.o. Omišalj i k.o. Omišalj-Njivice, Općina Omišalj u Primorsko goranskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000012 531-06-3-1-19-0018 10.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (Terminal UPP) I. etapa: Izgradnja plutajućeg terminala UPP-a,  faza I.3- otpremni plinovod do linije uklapanja sa PČ Omišalj (koji je dio sustava magistralnog plinovoda) na k.č.u k.o. Omišalj i Omišalj-Njivice (Općina Omišalj) Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000011 531-06-3-1-356-19-0018 10.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (terminal UPP); I. ETAPA - Izgradnja plutajućeg terminala UPP-a; Faza I.2.- izgradnja pristana, postrojenja i objekata na kopnu na k.č.br. 14026/1 k.o. Omišalj i na budućim novoformiranim građevnim česticama nastalim od k.č.br. 14010 i dijela morskog akvatorija lučkog područja luke posebne namjene – Industrijske luke terminal za UPP, Omišalj - Njivice u k.o. Omišalj na području Primorsko-goranske županije Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000010 531-06-3-2-226-19-0019 10.06.2019. 10.07.2019. Poveznica
Autocesta A5 BELI MANASTIR-OSIJEK-SVILAJ, DIONICA 2: BELI MANASTIR-OSIJEK od km 5+000 do km 29+589,67 VII. Izmjene i dopune građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000290 531-06-3-1-1467-19-0009 07.06.2019. 07.07.2019. Poveznica
Autocesta A4 Zagreb-Goričan, dionica: Goričan-granica Republike Mađarske, Rekonstrukcija spoja na granični prijelaz Goričan na budućim novoformiranim građevnim česticama koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Hodošan i k.o. Goričan (na području Općine Donji Kraljevec i Općine Goričan u Međimurskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000215 531-06-2-1-19-0009  04.06.2019. 04.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 1. skupine, lučko područje Luke Split, rekonstrukcija veza br.5 u Kaštelanskom bazenu - ''bazen B'' na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 2512/8 (7797 NI) u k.o. Kaštel Sućurac, Grad Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000304 531-06-3-1-19-0010 03.06.2019. 03.07.2019. Poveznica
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: TOPOLA – ŽUPANJA podijeljena u 2 etape: 1.etapa: stac. od km cca 35+845,00 do km cca 42+640,00 nasipa, 2.etapa: stac. od km cca 46+170,00 do km cca 48+057,00 nasipa na području Općine Bošnjaci i Grada Županje u Vukovarsko-srijemskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000209 531-06-3-1-19-0019 28.05.2019. 28.06.2019. Poveznica
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA:  SLAVONSKI BROD ZAPAD - LUŽANI, ETAPA 2: Dubočac – Lužani od km cca 26+380 do km cca 43+900 na budućim novoformiranim građevnim česticama koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Dubočac na području Općine Bebrina, te k.o. Slavonski Kobaš i k.o. Lužani, na području Općine Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000271 531-06-3-1-19-0011 27.05.2019. 27.06.2019. Poveznica
Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik III. faza - Izgradnja objekta visokogradnje na Gatu Vrulje (zgrada putničkog terminala) s uređenjem prometnih površina i instalacija iz obuhvata III.faze na postojećoj građevnoj čestici 6026 k.o. Šibenik, Grad Šibenik u Šibensko-kninskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000263 531-06-3-1-19-0013  27.05.2019. 27.06.2019. Poveznica
Prateći uslužni objekt (PUO) Ježevo – Sjever na autocesti A3 Bregana - Zagreb – Lipovac, dionica Ivanja Reka – Ježevo,  FAZE 1, 2 i 3 na budućim novoformiranim građevnim česticama u k.o. Leprovica (naselje Črnec Dugoselski, Zagrebačka županija) Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000153 531-06-3-1-1173-19-12 27.05.2019. 27.06.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -