Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

- - - - - - -
Izgradnja „Nautičko turističkog kompleksa – Sv. Katarina - Monumenti“ na području Grada Pule  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000035 531-06-2-1-1-20-0021 20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M202 Zagreb Gk - Rijeka, dionica: Hrvatski Leskovac – Karlovac 1. Etapa: Rekonstrukcija EVP Mrzlo Polje Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000188 531-06-3-1-576-20-0017 13.10.2020. 12.11.2020. Poveznica
Izgradnja vjetroelektrane „Boraja II“ ukupne snage do 45 MW s transformatorskom stanicom Boraja i priključnim dalekovodom DV 2x110 kV od TS Boraja do DV 2x110 kV Trogir-Podi-Bilice § Etapa I. - Faza I.a i Faza I.b (priključni dalekovoda DV 2x110 kV za priključak TS Boraja do planiranog dalekovoda DV 2 x 110 kV Trogir-Podi-Bilice) § Etapa II. - Faza II.a – izgradnja pristupnog puta od državne ceste DC58 (Šibenik-Borajatrogir) do TS Boraja i izgradnja TS Boraja (u nadležnosti investitora Vjetroelektrana Boraja II), Faza II.b - izgradnja TS Boraja (u nadležnosti HOPS-a) § Etapa III. - Faza III.a (VA 1), Faza III.b (VA 2), Faza III.c (VA 3), Faza III.d (VA 4), Faza III.e (VA 5), Faza III.f (VA 6), Faza III.g (VA 7), Faza III.h (VA 8), Faza III.i (VA 9), Faza III.j (VA 10), - izgradnja vjetroagregata VA 1 do VA 10 u klasi 4,5 MW sa pripadnim temeljem, platoom, elektro i DTK kabelom do trafostanice i pristupnim putem do vjetroagregata koji predstavlja funkcionalnu cjelinu na način da se istim može nesmetano pristupiti sa postojećeg pristupnog puta Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000186  531-06-3-1-1467-20-0020  08.10.2020. 07.11.2020. Poveznica
IZGRADNJA TRANSVERZALNOG NASIPA OD ODTERETNOG KANALA ODRA DO SAVSKOG NASIPA KOD SELA SUŠA Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000293  531-06-3-1-20-0020 08.10.2020. 07.11.2020. Poveznica
„Izgradnja državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka“, Faza 2. Čvor "Škurinje" - Zvonimirova ulica Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000091  531-06-3-1-20-0014  30.09.2020. 30.10.2020. Poveznica
Državna cesta DC414, Dionica: Sparagovići – Doli Faza 1: Elektroenergetsko napajanje i stvaranje tehničkih uvjeta ( izvan koridora ceste) Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000081  53106-3-2-226-20-0016  30.09.2020. 30.10.2020. Poveznica
Mjerno redukcijska stanica Sirač i spojni plinovod Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000127  531-06-3-1-20-0020  30.09.2020. 30.10.2020. Poveznica
Izgradnja spojne ceste od mosta "Cetina" na dionici DC 8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš do DC70 Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000134 531-06-3-2-226-20-0016 28.09.2020. 28.10.2020. Poveznica
Vjetroelektrana Opor ukupne snage do 27 MW s transformatorskom stanicom TS Opor i priključnim dalekovodom DV 2x110 kV od TS Opor do dalekovoda DV 2x110 kV Kaštela-Trogir:
etapa I. - faza I. – priključni dalekovod DV 2x110 kV za priključak TS Opor na postojeći dalekovod DV 2x110 kV Kaštela-Trogir
etapa II. - faza II.a. - pristupni put od županijske ceste ŽC6112 do TS Opor i TS Opor (u nadležnosti Vjetroelektrane Opor) i faza II.b. - TS Opor ( u nadležnosti HOPS-a),
etapa III. - faze III.a. (VA 1), III.b. (VA 2), III.c. (VA 3), III.d. (VA 4), III.e. (VA 5) i III.f. (VA 6) - vjetroagregati VA 1 do VA 6 u klasi 4,5 MW s pripadnim temeljem, platoom, elektro i DTK kabelom do trafostanice i pristupni putem do vjetroagregata koji predstavlja funkcionalnu cjelinu na način da se istom može nesmetano pristupiti s postojećeg pristupnog puta na k.č. u k.o. Prgomet, k.o. Labin, k.o. Radošić i k.o. Kaštel Novi
Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000185  531-06-3-1-356-20-0021  25.09.2020. 25.10.2020. Poveznica
Brza ceste Granica Rep. Mađarske-Virovitica-Okučani-Granica BiH, Sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, Faza 5. Izmještanje i zaštita SN i NN instalacije HEP-ODS-a na dionici: Čvor "Pakrac" - Čvor "Lipik" Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000168  531-06-3-1-576-20-0014 25.09.2020. 25.10.2020. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 1. skupine Magistralni plinovod Jezerišće-Zabok DN 700/75 bara na budućim novoformiranim česticama u k.o. Hlevnica, k.o. Petrovsko i k.o. Švaljkovec  prema geodetskim projektima koji su sastavni dio lokacijske dozvole i na k.č. u. k.o. Hlevnica, k.o. Putkovec, k.o. Petrovsko, k.o. Škarićevo, k.o. Gornja Pačetina, k.o. Donja Pačetina, k.o. Švaljkovec, k.o. Sveti Križ Začretje, k.o. Mirkovec i k.o. Zabok  Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000119 531-06-3-1-356-20-0021  23.09.2020. 23.10.2020. Poveznica
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica i sustav Rastovača i aglomeracije Plitvička jezera 2 - sustav Korenica, Faza 4.: Izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Podustava Smoljanacna katastarskim česticama u k.o. Drežnik 1 na području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji i k.o. Smoljanac na području Općine Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000221 531-06-3-2-226-20-0018 09.07.2020. 08.08.2020. Poveznica