Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

„SANACIJA - REKONSTRUKCIJA TANKERSKE LUKE BAKAR i izgradnja pripadajućeg sustava za prikupljanje i obradu hlapivih organskih spojeva u Rafineriji nafte Rijeka – punilište brodova“ II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/000195 531-06-1-2-19-0010 15.03.2019. 15.04.2019. Poveznica
„Istražna bušotina ugljikovodika Cerić - 1  (Crć-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja i pristupnim putem“ Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000015 531-06-1-1-1-19-0006 15.03.2019. 15.04.2019. Poveznica
„MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: SLAVONSKI ŠAMAC - JARUGE“,  Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000203 531-06-1-2-19-0006 07.03.2019. 06.04.2019. Poveznica
„MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: DOLINA - MAČKOVAC - NOVA GRADIŠKA“ Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000202 531-06-1-2-19-0007 07.03.2019. 06.04.2019. Poveznica
Prostorno-oblikovno-tehnička sanacija eksploatacijskog polja tehničko građevnog kamena 'Slapnica' na području Općine Krašić Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000121 531-06-1-1-2-19-0012 25.02.2019. 26.03.2019. Poveznica
„Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une“ Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000196 531-06-1-2-19-0008 22.02.2019. 25.03.2019. Poveznica
Zamjena bloka „A“ novim kombi kogeneracijskim blokom u pogonu EL-TO Zagreb – blok L, neto električne snage cca 150 MW, na k.č.br. 561/1 k.o. Trešnjevka na području Grada Zagreba II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/000198 531-06-1-1-2-19-0005 22.02.2019. 25.03.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija strojarnice Hidrocentrale Gojak, 1. skupine, na postojećoj građevnoj čestici 1769 k.o. Popovo Selo u HE Gojak na području Grada Ogulina u Karlovačkoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000224 531-06-2-1-1467-18-0008 18.03.2019. 17.04.2019. Poveznica
Izgradnja brze ceste Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Okučani – granica Bosne i Hercegovine, I. faza: most preko Save Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000268 531-06-2-1-19-0007  18.03.2019. 17.04.2019. Poveznica
Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (Terminal UPP) I. ETAPA - Izgradnja plutajućeg terminala UPP-a; Faza I.2.- izgradnja pristana, postrojenja i objekata na kopnu na katastarskim česticama u k.o. Omišalj Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000010 531-06-2-1-226-19-0010 12.03.2019. 22.03.2019. Poveznica
Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (Terminal UPP) I.etapa: Izgradnja plutajućeg terminala UPP-a,  faza I.3- otpremni plinovod do linije uklapanja sa PČ Omišalj (koji je dio sustava magistralnog plinovoda) na k.č. u  k.o. Omišalj  i k.o. Omišalj-Njivce.  Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000011 531-06-2-1-356-19-0010 11.03.2019. 22.03.2019. Poveznica
Autocesta Zagreb – Sisak/II faza, Dionica Velika Gorica(Jug) – Lekenik, Sustav daljinskog vođenja i kontrole prometa, krajobrazno uređenje i zaštita od buke na cijeloj dionici autoceste  II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000270 531-06-2-1-1467-19-0009  11.03.2019. 10.04.2019. Poveznica
Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku (Terminal UPP), I. ETAPA: Izgradnja plutajućeg terminala UPP-a, Faza I.4. izgradnja priključnog vodovoda, na k.č. u k.o. Omišalj i k.o. Omišalj-Njivice, Općina Omišalj u Primorsko goranskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000012 531-06-2-1-19-0010 11.03.2019. 22.03.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M 103 Dugo Selo - Novska, faza I: A.9. Etapa ŽCP "Deanovec I" u km cca 22+557,10 - A-XV - izgradnja podvožnjaka Deanovec I u km cca 22+514,80, na k.č. u k.o. Caginec. Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000019 531-06-2-1-19-0011 08.03.2019. 18.03.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 1. skupine rekonstrukcija magistralnog plinovoda Zabok-Kumrovec DN 150/50 na katastarskim česticama u k.o. Sveti Krž, k.o. Tuhelj, k.o. Ravno Brezje (OpćinaTuhelj) i k.č. u k.o. Razvor (Općina Kumrovec) Građevinska dozvola            UP/I-361-03/18-01/000173 531-06-2-1-356-19-0013 06.03.2019. 05.04.2019. Poveznica
''Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj'' Etapa 18: Uredska zgrada kao dijela složene građevine iz točke I.5. Lokacijske dozvole na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 5114/1 u k.o. Čilipi, Općina Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000144 531-06-2-1-19-0011  25.02.2019. 26.03.2019. Poveznica
Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M 103 Dugo Selo - Novska, faza I: A.7. Etapa ŽCP "Vulinčeva" u km cca 17+500,90, A.7.1. Faza A-XI - izgradnja biciklističko – pješačkog pothodnika u km cca 17+605,68, kao dijela građevine iz točke 12. lokacijske  dozvole  na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici u k.o. Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad), Zagrebačka županija Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000023 531-06-2-1-19-0015  25.02.2019. 26.03.2019. Poveznica
TERMINAL ZA DOPREMU, SKLADIŠTENJE I OTPREMU TEKUĆIH TERETA  U LUCI PLOČE: 5. Faza -Nadogradnja Grupe 100 i pripadajuće infrastrukture (obuhvaća područje uporabne cjeline 5.1., uporabne cjeline 5.2., uporabne cjeline 5.3.) Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000207 531-06-2-1-1467-19-0010 19.02.2019. 21.03.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -