Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Podzemno skladište prirodnog plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno polje                                                  Javni poziv                    UP/I-350-05/19-01/000103        531-06-2-2-20-0012 24.02.2020. 06.03.2020. Poveznica
Modernizacija ljevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, dionica: Davor, na katastraskim česticama k.č.br. 2805 i dr. k.o. Davor, ukupne duljine nasipa 2,2 km, na području Općine Davor u Brodsko-posavskoj županiji.  Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000121 531-06-2-1-2-19-0012 03.01.2020. 03.02.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica  i sustav Rastovača i aglomeracije  Plitvička jezera 2 - sustav Korenica: izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Podsustava Smoljanac, faza 4. iz točke IV. Izreke lokacijske dozvole ovog Ministarstva, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000089, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0012 od 15.9.2017., na  katastarskim česticama u k.o. Drežnik 1 na području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji i k.o. Smoljanac na području Općine Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000221 531-06-3-2-226-20-0015 28.02.2020. 08.03.2020. Poveznica
BRZA CESTA DC12 – Čvorište Vrbovec 2 (DC10)-Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske); dionica: VRBOVEC 2 – BJELOVAR, faza 2.2. - Prelaganje / zaštita postojećih EEN instalacija u vlasništvu HEP ODS na trasi od km 10+560.00 do km 15+700.00 na k.č. u k.o. Zvonik, k.o. Farkaševac i k.o. Bolč.  Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000121 531-06-3-1-356-20-0012 28.02.2020. 09.03.2020. Poveznica
Građenje odvojnog plinovoda MRČ Slavonski Brod - MRS Slavonski Brod istok DN 500/75 bar,  građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 1. skupine na katastarskim česticama u katastarskim općinama Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) i Vrba (Općina Gornja Vrba) u Brodsko-posavskoj županiji  Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000232 531-06-3-1-576-19-0017  28.01.2020. 28.02.2020. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (zračnog prometa), 1. skupine, Rekonstrukcija pristanišne zgrade Zračne luke Pula, III. faza: Dogradnja dijela putničke zgrade za otpremu putnika. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000209 531-06-3-2-19-0013 09.01.2020. 09.02.2020. Poveznica