Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

REKONSTRUKCIJA, NADOGRADNJA I OBNOVA ŽELJEZNIČKE PRUGE M103 DUGO SELO – NOVSKA, FAZA I,  na području Zagrebačke  i Sisačko – moslavačke županije,  Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Grad Ivanić-Grad, Općina Križ, Općina Velika Ludina, Grad Popovača, Grad Kutina, Općina Lipovljani te Grad Novska Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000192 531-06-2-1-19-0012 16.08.2019. 16.09.2019. Poveznica
Izgradnja male hidroelektrana (MHE) Otočac - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja električne energije), 1. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Otočac na području Grada Otočca u Ličko-senjskoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000048 531-06-2-2-19-0007 13.08.2019. 22.08.2019. Poveznica
Izgradnja SN kabelske mreže 20 kV između 'ZTS 266 Dragonožec gornji 2' – '2TS 356 Havidić 2' – '2TS 55 Havidić-Bukovčak' – '2TS 288 Lučelnica 5 (Mikša)', infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) na području Grada Zagreba, Općine Pisarovina i Grada Velike Gorice Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000049 531-06-2-2-19-0009 09.08.2019. 09.09.2019. Poveznica
Zamjena bloka 'A' novim kombi kongregacijskim blokom u pogonu EL-TO Zagreb - blok L na području Grada Zagreba Rješenje UP/I-350-05/18-01/000198 531-06-2-1-2-19-0006 07.08.2019. 06.09.2019. Poveznica
Izgradnja magistralnog plinovoda Kovri - Buje DN 300/50 bar, infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), na katastarskim česticama u k.o. Kaštel, k.o. Kršete i k.o. Buje na području Grada Buja i u k.o. Brtonigla na području Općine Brtonigla u Istarskoj županiji. Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000053 531-06-2-1-1-19-0011 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Izgradnja magistralnog plinovoda Buje - Koper DN 300/50 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava (cijevni transport plina), na katastarskim česticama u k.o. Kaštel na području Grada Buja u Istarskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000054 531-06-2-1-1-19-0011 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija mjerno redukcijske stanice Daruvar, infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), na katastarskim česticama u k.o. Daruvar na području Grada Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000055 531-06-2-1-1-19-0011 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog  kolosijeka na  dionici  Hrvatski Leskovac - Karlovac,  na glavnoj  željezničkoj  pruzi  za  međunarodni promet M202 Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac - Rijeka (skraćeni naziv: Zagreb Gk - Rijeka), na koridoru RH2 (Mediteranski koridor - bivši  ogranak V.b. paneuropskoga koridora), na području Grada Zagreba,  Zagrebačke županije  (gradovi  Jastrebarsko  i  Samobor,  te općine Stupnik  i Klinča Sela) i  Karlovačke županije (Grad Karlovac i Općina Draganić) Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000078 531-06-2-1-19-0006 30.07.2019. 30.08.2019. Poveznica
Građenje građevine za gospodarenje otpadom u sustavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“- PRETOVARNA STANICA „VARAŽDIN“ na građevnoj čestici k.č.br. 1088/2 k.o. Poljana Biškupečka, na području Grada Varaždina u Varaždinskoj županiji. Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000020
 
531-06-2-1-1-19-0005 26.07.2019. 26.08.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica  i sustav Rastovača i aglomeracije  Plitvička jezera 2 - sustav Korenica: izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Podsustava Drežnik Grad, faza 3. iz točke IV. Izreke lokacijske dozvole ovog Ministarstva, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000089, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0012 od 15.9.2017., na  području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000222 531-06-3-2-226-19-0010 19.08.2019. 28.08.2019. Poveznica
NADOGRADNJA I ELEKTRIFIKACIJA POSTOJEĆE ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET M601 VINKOVCI – VUKOVAR: 3. ETAPA: I. Dionica stacionaže od km cca 0+396,06 do km cca 16+093,36, dionica od kolodvora Vinkovci (isključivo) do kolodvora Vukovar Borovo Naselje (uključivo) i spoj na PS Vinkovci u kolodvoru Vinkovci: Faza 3.2. – elektroenergetski podsustav Javni poziv UP/I-361-03/17-01/000211 531-06-3-1-1173-19-0020 13.08.2019. 23.08.2019. Poveznica
NADOGRADNJA I ELEKTRIFIKACIJA POSTOJEĆE ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET M601 VINKOVCI – VUKOVAR: 3. ETAPA: I. Dionica stacionaže od km cca 0+396,06 do km cca 16+093,36, dionica od kolodvora Vinkovci (isključivo) do kolodvora Vukovar Borovo Naselje (uključivo) i spoj na PS Vinkovci u kolodvoru Vinkovci: Faza 3.3. – prometno-upravljački i signalno sigurnosni infrastrukturni podsustav Javni poziv UP/I-361-03/17-01/000206 531-06-3-1-1173-19-0019 13.08.2019. 23.08.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka, željezničke pruge M201 (državna granica - Botovo - Dugo Selo) na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, Etapa C : kolodvor Koprivnica (isklj.) - kolodvor Novo Drnje (uklj.), Faza C.4. : Nadvožnjak „Novo Drnje“ Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000102 531-06-3-1-19-0014  09.08.2019. 09.09.2019. Poveznica
Izgradnja spojne ceste Zabok (D24) - Krapina (D1) na području Grada Zaboka, Grada Krapine i Općine Sveti Križ Začretje u Krapinsko-zagorskoj županiji, 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, FAZA 2.1. (trasa ceste, objekti u cesti, vanjska i unutarnja odvodnja, zaštita i izmještanje instalacija nužnih za izgradnju prometnice, izuzev radova na zaštiti i prelaganju postojećih elektroenergetskih vodova) Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000056 531-06-3-2-226-19-0014  06.08.2019. 05.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka Željezničke pruge M201 (državna granica – Botovo – Dugo Selo) dionica: Križevci - Koprivnica - državna granica  4. ETAPA D:  kolodvor Novo Drnje (isklj.)  -  državna granica (Mađarska) Faza D.1. Željeznički infrastrukturni podsustavi od km 76+600 do km 79+027 (prema lokacijskoj dozvoli od km cca 521+600 do km cca 524+064; projektirano od km 521+655 do km 524+082) Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000305 531-06-3-1-576-19-0012 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosjeka i izgradnja drugog kolosjeka željezničke pruge M201 (državna granica-Botovo-Dugo Selo) dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica, etapa A faza A.1. – željeznički infrastrukturni podsustavi od km 36+426 do km 54+000 (IP od km cca 481+440 do km cca 499+100, projektirano glavnim projektom od km 481+482 do km 499+056) Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000291 531-06-3-1-356-19-0015 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava 1. skupine Retencija Ogulin s pripadajućim objektima faza 1. radovi na pregradnom mjestu retencije na budućim novoformiranim česticama u k.o. Vitunj, Hreljin Ogulinski i Sveti Petar (Grad Ogulin) Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000180 531-06-3-1-356-19-0013 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine, infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M 103 Dugo Selo - Novska, faza I:  A.6. Etapa ŽCP "Boltov brijeg" u km cca 15+603,99, A-X - izgradnja podvožnjaka Boltov brijeg u km cca 15+532,91 Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000115 531-06-3-1-19-0014 02.08.2019. 02.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA:  BABINA GREDA na dijelu katastarske čestice 5862 k.o. Babina Greda u Vukovarsko-srijemskoj županiji, općina Babina Greda. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000064 531-06-3-1-372-19-0013 01.08.2019. 01.09.2019. Poveznica
Rekonstrukcija INA Rafinerije nafte Rijeka koja obuhvaća: izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte – KOKING KOMPLEKS, industrijske luke i skladišta i transportnog sustava za koks I.FAZA – Izgradnja postrojenja koking kompleksa – 384 (eng. DCU – Delay coker unit) na k.č. 1488, 1504, 1505, 1506, 1511/1, 1513, 1591, 1614 i 1617 k.o. Kostrena-Barbara (Općina Kostrena), u Primorsko-goranskoj županiji.                           Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000020 531-06-3-1-576-19-0006 01.08.2019. 01.09.2019. Poveznica
Građenje brze ceste Popovec- Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum,  dionica Zlatar Bistrica – Andraševec (Bračak), Faza 3. Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000210 531-06-3-1-576-19-0014 29.07.2019. 29.08.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene, 1. skupine - Izgradnja objekata i uređaja za retenciju voda Drežničkog polja na tri buduće novoformirane građevne čestice koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Drežnica i na k.č. u k.o. Drežnica na području Grada Ogulina u Karlovačkoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000225
531-06-3-1-1467-19-0013
25.07.2019. 25.08.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 1. skupine Županijski centar za gospodarenje otpadom ''Bikarac'' i prateći sadržaji  – Faza 8. - izgradnja hale za smještaj balirke na postojećem platou reciklažnog dvorišta, na postojećoj građevnoj čestici 5429/2 k.o. Donje Polje, Grad Šibenik u Šibensko-kninskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000019 531-06-3-1-19-0010 25.07.2019. 25.08.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -