Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

- - - - - - -
Izgradnja „Nautičko turističkog kompleksa – Sv. Katarina - Monumenti“ na području Grada Pule  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000035 531-06-2-1-1-20-0021 20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
IZGRADNJA TRANSVERZALNOG NASIPA OD ODTERETNOG KANALA ODRA DO SAVSKOG NASIPA KOD SELA SUŠA, 1. skupine na budućim novoformiranim građevnim česticama koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Ruča i k.o. Veleševac na području Općine Orle u Zagrebačkoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000293 531-06-3-1-20-0018 08.07.2020. 20.07.2020. Poveznica
Mjerno redukcijska stanica Sirač i spojni plinovod na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 1343/4 u k.o. Sirač, te na katastarskim česticama u k.o. Sirač na području Općine Sirač u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000127 531-06-3-1-20-0017 07.07.2020. 16.07.2020. Poveznica
Rekonstrukcija sustava dopreme i otpreme dizela, motornog benzina, loživog ulja ekstra lakog i biodizela u Rafineriji nafte Sisak,  građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja nafte), 1. skupine u k.o. Novi Sisak (Sisak), u Sisačko moslavačkoj županiji Javni poziv U'P/I-361-03/19-01/000203 531-06-3-1-576-20-0015 30.06.2020. 10.07.2020. Poveznica
Brza ceste Granica Rep. Mađarske-Virovitica-Okučani-Granica BiH, Sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, Faza 5. izmještanje i zaštita SN i NN instalacije HEP-ODS-a na dionici: Čvor "Pakrac" - Čvor "Lipik" na katastarskim česticama u katastarskim općinama Omanovac, Gornja Obrijež i Pakrac, u Požeško slavonskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000168 531-06-3-1-576-20-0011 26.06.2020. 07.07.2020. Poveznica
VE Bruvno - faza IV. rasklopno postrojenje u TS 20-35/110 kV Mazin faza VII. priključni dalekovod DV 110 kV od TS Mazin do postojećeg DV 110 kV Gračac-Kulen Vakuf Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000079  531-06-3-1-356-19-0013  24.06.2020. 24.07.2020. Poveznica
Rekonstrukcija magistralnog plinovoda PČ Slobodnica - MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar u DN 500/75 bar Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000233  531-06-3-1-576-20-0021  23.06.2020. 23.07.2020. Poveznica
Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II – Sustav navodnjavanja Opuzen, FAZA 4 – Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) - od točke F do točke H,  glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) - od točke E do točke G,  sekundarna distribucijska mreža područja Modrič, dijela područja Opuzen - ušće i Jesenska  Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000071 531-06-3-1-372-20-0017 19.06.2020. 19.07.2020. Poveznica
Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II – Sustav navodnjavanja Opuzen, FAZA 2 – Sekundarna distribucijska mreža područja Vidrice  Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000070 531-06-3-1-372-20-0015 19.06.2020. 19.07.2020. Poveznica
Izgradnja brze ceste Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Okučani – granica Bosne i Hercegovine, II. faza: trasa brze ceste od km 4+620.00 do km 8+694.17 Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000001
 
531-06-3-1-20-0018  19.06.2020. 19.07.2020. Poveznica
Građenje spojne ceste od mosta "Cetina" na dionici DC 8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš do DC70 na katastarskim česticama u katastarskim općinama Tugare i Zakučac na području Grada Omiša u Splitsko – dalmatinskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000134  531-06-3-2-226-20-0011  12.06.2020. 23.06.2020. Poveznica
Magistralni vodoopskrbni cjevovod VS Budrovac - VS Banov Stol na području Grada Đurđevca u Korpivničko-križevačkoj županiji i Općine Šandrovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000180 531-06-3-1-20-0014 12.06.2020. 13.07.2020. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine BRZA CESTA DC12 – Čvorište Vrbovec 2 (DC10)-Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: VRBOVEC 2 – BJELOVAR faza 4.1. - Trasa brze ceste od km 10+560.00 do km cca 15+700.00 –  lijevi kolnik brze ceste Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000118 531-06-3-1-356-20-0014 05.06.2020. 05.07.2020. Poveznica
Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke - Bazen Rijeka Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000173  531-06-3-2-226-20-0016  26.05.2020. 25.06.2020. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (zračnog prometa), 1. skupine, Rekonstrukcija pristanišne zgrade Zračne luke Pula, III. faza: Dogradnja dijela putničke zgrade za otpremu putnika. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000209 531-06-3-2-19-0013 09.01.2020. 09.02.2020. Poveznica