Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Izgradnja hidroenergetskog sustava HES Kosinj, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na području Općine Perušić u Ličko-senjskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/0000140 531-06-1-1-1-19-0010 18.01.2019. 18.02.2019. Poveznica
Izgradnja brze ceste Šibenik - Drniš - Knin - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Tromilja - granica Bosne i Hercegovine, I. faza od čvorišta Pakovo Selo do čvorišta Knin sjever na području Grada Drniša, Općine Promina, Općine Biskupija ina području Grada Knina Javni poziv UP/I-350-05/18-01/000208 531-06-1-1-1-19-0003 11.01.2019. 21.01.2019. Poveznica
„Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa, Dionica: Dolina-Mačkovac-Nova Gradiška“ Javni poziv UP/I-350-05/18-01/000202 531-06-1-2-19-0003 10.01.2019. 18.01.2019. Poveznica
„Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, Dionica: Slavonski Šamac - Jaruge“ Javni poziv UP/I-350-05/18-01/000203 531-06-1-2-19-0002 10.01.2019. 18.01.2019. Poveznica
Izgradnja plinske kombi kogeneracijske elektrane KKE Slavonski Brod, nazivne električne snage 2×250 MWe, i toplinske snage 25 MWt, sa spojnim kabelskim vodom 2×110 kV do TS Slavonski Brod 2 i spojnim plinovodom do MRS Slavonski Brod 2, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne i toplinske energije, na katastarskim česticama na području Općine Gornja Vrba, Općine Klakar i Grada Slavonskog Broda II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000194 531-06-1-1-1-19-0007 09.01.2019. 09.02.2019. Poveznica
Izgradnja zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save Samoborskog područja I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/000146 531-06-1-2-18-0009 31.12.2018. 30.01.2019. Poveznica
Izgradnja Magistralnog plinovoda Kozarac - Sisak DN 1000/100 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina, na katastarskim česticama u k.o. Grabrov Potok, k.o. Potok i k.o. Stružec, na području Grada Popovače, te u k.o. Setuš, k.o. Budaševo-Topolovac i k.o. Novi Sisak na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji. Lokacijska dozvola UP/I-350-05/17-01/000053 531-06-1-1-2-18-0011 28.12.2018. 28.01.2019 Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (zračni promet), 1. skupine - Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik, Zračna luka Dubrovnik razvoj - Etapa 18: Uredska zgrada (k.č. 5114/1 k.o. Čilipi), na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici prema parcelacijskom elaboratu u k.o. Čilipi u Općini Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000144 531-06-2-1-19-0007 18.01.2019. 28.01.2019. Poveznica
Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M 103 Dugo Selo - Novska, faza I: A.7. Etapa ŽCP "Vulinčeva" u km cca 17+500,90, A.7.1. Faza A-XI - izgradnja biciklističko pješačkog pothodnika u km cca 17+605,68, u k.o. Ivanić-Grad Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000023 531-06-2-1-19-0011 11.01.2019. 22.01.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosjeka i izgradnja drugog kolosjeka željezničke pruge M201 (državna granica-Botovo-Dugo Selo) dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica, etapa A, faza A.4. - podvožnjak Vojakovački Kloštar  Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000164 531-06-2-1-356-18-0008 10.01.2019. 09.02.2019. Poveznica
''Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj'' Etapa 17: Spasilačko-vatrogasna služba (k.č. 5114/1 k.o. Čilipi) u Općini Konavle Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000128 531-06-2-1-18-0009 10.01.2019. 09.02.2019. Poveznica
Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče, 3. Faza - Grupa 200 i pripadajuća infrastruktura Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000170 531-06-2-1-1467-18-0009 10.01.2019. 09.02.2019. Poveznica
''Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj'', Etapa 15: Garažno-tehnički blok centar kao dijela složene građevine u Općini Konavle  Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000199 531-06-2-1-18-0010  10.01.2019. 09.02.2019. Poveznica
Izgradnja brze ceste Osijek-Župnja, Dionica Nuštar Vukovar I.etapa, II. Faza (Prelaganje i zaštita elektroenergetskih instalacija u vlasništvu HOPS d.o.o.) na području Grada Vinkovci, Općine Nuštar i Općine Bogdanovci Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000081 531-06-2-1-18-0010  08.01.2019. 08.02.2019. Poveznica
„TERMINAL ZA DOPREMU, SKLADIŠTENJE I OTPREMU TEKUĆIH TERETA  U LUCI PLOČE“ 15. Faza – poboljšanje temeljnog tla 15.1. obuhvaća područje građevina u fazi 4, 15.2. obuhvaća područje građevina u fazi 9, 15.3. obuhvaća područje građevina u fazi 10 na građevnoj čestici k.č.br. 2078/39 k.o. Ploče, koja odgovara z.k.č. br. 4559/207 k.o. Komin-Stari u Luci Ploče k.o. Ploče Luka Ploče Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000169 531-06-2-1-1467-18-0009 04.01.2019. 04.02.2019. Poveznica
Građenje postrojenja za prihvat, transport i loženje RDF - bypass peći - FAZA 1. Prihvatna stanica za kamione s prikolicama ili poluprikolicama s funkcijom kratkotrajnog skladištenja te doziranja i pneumatskog transporta do gorionika Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000285 531-06-2-1-576-18-0005 27.12.2018. 28.01.2019. Poveznica
''Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području RIBARSKE LUKE unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar – Gaženica, 
II. ETAPA – izgradnja ribarske luke, 2. FAZA – Manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici u k.o. Zadar, u Gradu Zadru, u Zadarskoj županiji
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000235 531-06-2-1-18-0010 27.12.2018. 28.01.2019. Poveznica
''Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području RIBARSKE LUKE unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar – Gaženica,
II. ETAPA – izgradnja ribarske luke, 1. FAZA – obala i travel lift na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici u k.o. Zadar, u Gradu Zadru, u Zadarskoj županiji
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000236 531-06-2-1-18-0010 27.12.2018. 28.01.2019. Poveznica
''Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području RIBARSKE LUKE unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar – Gaženica, 
II. ETAPA – izgradnja ribarske luke, 3. Faza - Skladište i pomoćni prostori na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici u k.o. Zadar, u Gradu Zadru, u Zadarskoj županiji
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000241 531-06-2-1-18-0010  27.12.2018. 28.01.2019. Poveznica
Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodne djelatnosti 1. skupine, Proširenje i modernizaciju čeličane u ABS Sisak 6. FAZA – energetski objekt Q-one sustava za eliminaciju „flikera“, na građevnoj čestici 1681/5 k.o. Novi Sisak. Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000168 531-06-2-1-1467-18-0010 21.12.2018. 21.01.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene 1. skupine I. faza - Terminala za rasute terete 2. Izgradnja tehnološkog postrojenja i ugradnja opreme - 1. Etapa - I. faza izgradnje u luci Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000218 531-06-2-1-1467-18-0009 21.12.2018. 21.01.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument