Oglasna ploča

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve informacije o izdanim dozvolama objavljuje putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Oglasna ploča je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola.  Na ovoj web stranici ujedno se objavljuju dozvole čiji se postupak izdavanja vodi po starom zakonskom okviru.  

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

- - - - - - -
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Retencija Ogulin s pripadajućim građevinama, faza 4. građenje brane Retencije Ogulin s pripadajućim objektima u k.o. Vitunj i k.o. Hreljin Ogulinski i na katastarskim česticama vodnog dobra u ko. Vitunj i k.o. Hreljin Ogulinski Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000181 531-06-3-1-356-21-0018 08.02.2021. 10.03.2021. Poveznica
Rekonstrukcija željezničke pruge M604 Oštarije-Gospić-Knin-Split, Kolodvor Plavno - Osiguranje signalno-sigurnosnim uređajima, na k.č. 488 k.o. Pribudić, Općina Gračac, Zadarska županija i k.č. 3268/1, 3268/2, *306 k.o. Oton, Općina Ervenik, Šibensko-kninska županija Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000182 531-06-3-1-21-0014 03.02.2021. 15.02.2021. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (melioracijski sustavi), 1. skupine Sustava za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II – Sustav navodnjavanja Opuzen, FAZA 5 - Glavni tlačni distribucijski cjevovod (GTO4), prijelaz ispod Neretve od točke G do točke I i sekundarna distribucijska mreža područja Luke, na katastarskim česticama u k.o. Komin, k.o. Opuzen I i k.o. Opuzen, prema situacijama građevine koje su sastavni dio glavnog projekta, na području Grada Ploče i Grada Opuzena, te Općine Kula Norinska sve u Dubrovačko - neretvanskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000072 531-06-3-1-372-20-0028 02.02.2021. 03.03.2021. Poveznica