Prihvaćeno godišnje izvješće AZONIZ-a za 2018. godinu

Slika /slike/Opcenito/kucica_dozvole.jpg

Na 160. sjednici Vlade prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. godinu. U 2018. godini ukupno je u 70.128 predmeta donijeto pravomoćno rješenje, od toga broja Agencija je pravomoćno riješila 15.256 predmeta (21,76%), navedeni podatci se vode u Registru izdanih rješenja o izvedenom stanju u elektroničkom obliku.

Ukupni prihod od ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2018. godini je 119.314.659,70 kuna, od toga iznosa 47.725.863,96 kuna prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, 35.794.397,91 kuna prihod je proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju i državnog proračuna Republike Hrvatske kad rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija, a iznos od 35.794.397,91 kuna je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Podsjetimo, Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) je osnovana kao javna ustanova za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela županija i gradova. Počela je s radom 10. veljače 2014. godine.

Na cjelokupnom području Republike Hrvatske zaprimljeno je preko 800 tisuća zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada a AZONIZ je od veljače 2014. godine do kraja 2018. godine preuzeo na riješavanje 145.156 spisa iz upravnih odjela. Ukupni prihod u Republici Hrvatskoj, od ozakonjenja zgrada, prema podacima iz Državne riznice, iznosi 1.692.261.442,95 kuna (od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama), a po predmetima koje su riješila sva nadležna upravna tijela i AZONIZ.

Redovnim praćenjem stanja riješenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju od strane nadležnih upravnih tijela putem Registra broja riješenih zahtjeva utvrđeno je da su sva nadležna upravna tijela u Republici Hrvatskoj riješila većinu zaprimljenih zahtjeva u razumnom roku pa je ocjenjeno da je Agencija ispunila svoju svrhu i da više nema potrebe za njenim radom stoga Agencija prestaje s radom 1. srpnja 2019. godine.

Na  dan 20. svibnja 2019.  godine stanje zaduženja i aktivnosti u AZONIZ-u je slijedeće:
 
  • AZONIZ je tijekom svog rada donio 117.996 rješenja u 113.826 zahtjeva, u Registar izdanih rješenja je upisano 110.308 predmeta s pravomoćnim rješenjima,
  • u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) AZONIZ je evidentirao 750.893 zgrade iz 447.917 pravomoćno okončana zahtjeva,
  • AZONIZ je u 110.600 predmeta završio postupak te je  na trajno arhiviranje u nadležna upravna tijela  pripremio i otpremio 88.700 predmeta i radi na otpremi preostalih 21.900 predmeta, a u približno 2.800 predmeta se još čeka nastup pravomoćnosti, prije povrata,
  • u nadležna upravna tijela je vraćeno 27.950 predmeta u kojima nije donijeto pravomoćno rješenje, a priprema se povrat još 3.500 spisa tog statusa, uz slanje obavijesti  podnositeljima zahtjeva o promjeni nadležnosti,
  • približno 310 predmeta je još na rješavanju u drugostupanjskom tijelu, a po zaprimljenim žalbama na izdana prvostupanjska rješenja,
     
Spisi predmeta koje je preuzela AZONIZ, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje, vraćaju se nadležnim upravnim tijelima na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada najkasnije do 27. lipnja 2019. godine. Za sve spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje u AZONIZ-u podnositeljima zahtjeva upućuju se obavijesti o povratu spisa. 

Spise predmeta koji su pravomoćno riješeni u AZONIZ-u trajno pohranjuje i čuva u svojoj arhivi nadležno upravno tijelo na čijem području se nalazi građevina koja je ozakonjena, odnosno za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev.
 

Dodatne informacije:  

 


Stranica