Propisi Ministarstva objavljeni u "Narodnim novinama"

Slika /slike/Opcenito/propisi-1.jpg

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u "Narodnim novinama", broj 118/2019 od 4. prosinca 2019. godine objavilo: Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina te Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda. Pravilnici stupaju na snagu 12. prosinca 2019. godine.

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta podrobnije propisuje obvezni sadržaj i elementi idejnog projekta, način opremanja, uvjete promjene sadržaja, označavanje projekta i način ovjere projekta od strane odgovornih osoba, pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata, te građevine za koje se određuje građevna čestica i/ili obuhvat zahvata u prostoru i način njegova određivanja. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta ("Narodne novine", broj 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17).
 
  • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
    ("Narodne novine" broj 118/19)

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina propisuje obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa u skladu s posebnim propisima, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata ("Narodne novine", broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.
 
  • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
    ("Narodne novine" broj 118/19)

Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda propisuju se zahtjevi za odobreno tijelo i hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje, način dokazivanja sposobnosti podnositelja zahtjeva za prijavljeno odnosno odobreno tijelo te za tijela za tehničko ocjenjivanje, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve, radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području, sadržaj izjave o svojstvima u neusklađenom području, način označavanja građevnih proizvoda u neusklađenom području te područja građevnih proizvoda.
 
  • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
    ("Narodne novine" broj 118/19)


Pisane vijesti | Informacija | Propisi