Prostorni plan Parka prirode Učka

Prostornim planom Parka prirode Učka utvrđuju se opći ciljevi zaštite i unapređenja prostora.

Razvojna opredjeljenja za prostor Parka i kontaktna područja (utjecajni prostor), utvrđena su Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Prostorni obuhvat parka prirode u Županijskim planovima nije određen u Zakonom proglašenim granicama, («Narodne novine» broj 45/99.), te će se nakon donošenja ovog prostornog plana izvršiti usklađenje.

Prostorni plan je izrađen u skladu sa odredbom članka 21. i 22. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94., 68/98., 35/99, 61/00., 32/02.i 100/04.) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskog prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata («Narodne novine» broj 106/98.).

Prostor parka prirode zaštićen je prema Zakonu o zaštiti prirode kao park prirode, pa se posebno vrijedni dijelovi moraju zaštititi, a ostali dio parka koristiti na način da djelatnosti i radnje koje se u njemu obavljaju ne ugrožavaju bitne značajke krajolika prirodnih vrijednosti.

Prostorni plan - tekstualni dio

18.04.2006. | pdf (2858kb)

SHEMATOGRAMI - Teritorijalna podjela

18.04.2006. | jpg (631kb)

SHEMATOGRAMI - Geologijat

18.04.2006. | jpg (689kb)

SHEMATOGRAMI - Stijene i točila

18.04.2006. | jpg (651kb)

SHEMATOGRAMI - Vodena staništa

18.04.2006. | jpg (592kb)

SHEMATOGRAMI - Lovišta

18.04.2006. | jpg (654kb)

SHEMATOGRAMI - Kulturna baština

18.04.2006. | jpg (651kb)

SHEMATOGRAMI - Sustav posjećivanja

18.04.2006. | jpg (791kb)