Područje komunalnog gospodarstva

Komunalna djelatnost
Molimo uputu vezano uz članak 1. Zakona o grobljima i čl. 4. stavak 7. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.  Budući da  su ove odredbe u suprotnosti u reguliranju pratećih objekata na grobljima, a mi moramo podnijeti zahtjev nadležnom Gradskom uredu za dobivanje statusa pogrebnika, molimo uputu koju odredbu primijeniti, odnosno na koju se odredbu pozvati.
Zakonom o grobljima uređuje se izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem. Groblje je definirano kao ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.

Odredbama članka 1. stavka 3. Zakona o grobljima propisano je da se pratećim građevinama u smislu toga Zakona smatraju krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl.

Odredbama članka 1. stavka 4. Zakona o grobljima propisano je da se prateće građevine grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan toga prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
Nadalje, odredbama članka 4. stavka 7. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti propisano je da je Pogrebni centar objekt izvan groblja sa svim službenim i radnim prostorijama za ispraćaj i kremaciju umrle osobe te profesionalno i pijetetno obavljanje pogrebničke djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima koji se odnose na uvjete prostora i opreme za kremaciju umrle osobe.

Prema odredbama članka 8. stavka 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti propisano je koje se djelatnosti smatraju pogrebničkom djelatnosti u smislu toga Zakona (na primjer: preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti; organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj i iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima; organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka; organizacija pogreba ili ispraćaja i druge prateće djelatnosti navedene u tom članku Zakona).

Prema mišljenju ovog Ministarstva, gore navedena odredba Zakona o pogrebničkoj djelatnosti nije u koliziji s odredbom Zakona o grobljima, jer je izgradnja Pogrebnog centra dopuštena kao mogućnost, a ne obveza, a prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave, kako je definirano odredbama Zakona o grobljima.

Osim toga, izgradnja Pogrebnog centra zahtijeva ispunjavanje dodatnih uvjeta u svezi s prostornim planovima, zaštitom okoliša i ostalim propisima koji se odnose na uvjete koje trebaju zadovoljiti prostori i oprema za kremaciju umrle osobe.
Skrećemo pozornost na odredbe članka 28. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti kojima je propisano da stupanjem na snagu toga Zakona prestaju važiti odredbe određenih članaka Zakona o komunalnom gospodarstvu koje se odnose na prijevoz pokojnika. Slijedom navedenog sve odredbe Zakona o grobljima, kao posebnog Zakona primjenjuju se i ostaju i dalje na snazi.


Treba li se uz uplatnicu za plaćanje naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje dostaviti i rješenje o dodjeli?
Odredbama članka 13. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98 i 50/12) propisano je da Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje. Rješenje se donosi u upravnom postupku sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) i prema Odluci o grobnoj naknadi koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Stranka se može žaliti na doneseno rješenje prema uputi o pravnom lijeku koje svako rješenje mora sadržavati. 

Moram li dopustiti dimnjačaru čišćenje dimnjaka i platiti mi tu uslugu budući da ne koristim kruta goriva? Imam u kući plinski bojler koji mi redovito servisira ovlaštena tvrtka.
Odredbama članka 24. stavka 1. podstavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) propisano je da se obavljanje dimnjačarskih poslova smatraju uslužnom komunalnom djelatnošću u smislu toga Zakona.
Prema odredbama članka 25. stavka 5. istog Zakona pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka,  dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. Jedinice lokalne samouprave svojom odlukom pobliže uređuju pitanja načina organizacije i obavljanja te komunalne djelatnosti pa tako i način i učestalost čišćenja i kontrole dimnjaka, cijenu usluge, nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe, kaznene odredbe za prekršaje koje mogu počiniti građani odnosno dimnjačari, kao i druga pitanja važna za obavljanje ove djelatnosti na određenom području.

Slijedom navedenog, obvezni ste dopustiti dimnjačaru pristup dimnjaku radi kontrole i čišćenja i platiti mu za učinjenu uslugu sukladno donesenoj Odluci jedinice lokalne samouprave. Napominjemo da servisiranje bojlera nije komunalna nego gospodarska djelatnost i da se razlikuje od dimnjačarskih poslova.

Detaljne informacije u vezi odredbi Odluke o dimnjačarskim poslovima možete zatražiti direktno od upravnog odjela svog grada odnosno općine.

Mogu li jedinice lokalne samouprave nekim aktom predvidjeti, organizirati, omogućiti te izvesti ukapanje više ljudi u zajedničku grobnicu u sklopu mjesnog/gradskog groblja? Točnije radi se o ljudima koji nemaju poznatih nasljednika, te su živjeli do smrti u domovima pod državnom skrbi, domovima za bolesne odrasle osobe i sl., a nemaju plaćana grobna mjesta niti nasljednike koji bi ih održavali i plaćali?
Odredbama članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98 i 50/12) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti propise, između ostalih, o mjerilima i načinu dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te o načinu ukopa nepoznatih osoba. Zakon o grobljima ne sadrži odredbe o obvezi jedinice lokalne samouprave da donese propise o načinu ukopa osoba koje nemaju poznate nasljednike, osoba koje su živjele do smrti u domovima pod državnom skrbi ili u domovima za bolesne odrasle osobe.

Međutim, Zakon o grobljima ne priječi jedinice lokalne samouprave da aktom predstavničkog tijela propišu način ukopa tih osoba te da ustanove u kojima su te osobe boravile oslobode plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade.

Moja obitelj namjerava urediti grobno mjesto, izgraditi spomenik, međutim, načelnik općine gdje se nalazi grob, ne daje pristanak na prijedlog uređenja groba. Sporno je pitanje betonske ploče oko groba, koje su postavljene oko svih dosadašnjih spomenika koji su rađeni do prije 1-2 mjeseca, a od sada se više ne smiju, unatoč opomeni graditelja da je bez toga nestabilan spomenik. Da li načelnik može sam donijeti odluku kako se treba graditi spomenik na grobu? Da li postoji zakon o uređenju grobova?
Člankom 10. stavkom 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) propisano je da grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (uprava groblja). Stavkom 2. istoga članka je propisano da upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima. Stavkom 4. istoga članka je propisano da su o uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni se brinuti korisnici. Pravilnikom o grobljima („Narodne novine“ broj 19/1998) pobliže se uređuju osnovni normativi o prostornim i tehničkim uvjetima kod planiranja izgradnje groblja i pratećih građevina.

U vezi Vašeg problema po pitanju betonskih ploča oko groba, upućujemo Vas da se još jednom pismeno obratite upravi groblja i da obrazložite razlog zbog kojega se navedene ploče trebaju postaviti. Ukoliko je moguće, zatražite od izvođača spomenika da Vam dostavi pismenu potvrdu da bi se spomenik bez postavljenih ploča mogao urušiti, naravno u slučaju da je to istina. Ujedno zatražite od uprave groblja pismeno očitovanje u vezi istoga odnosno dozvolu za uređenje nadgrobnog spomenika.

Mogu li se, obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te veterinarsko-higijeničarske usluga koje obuhvaćaju skupljanje i uklanjanje životinjskih  lešina sa javne površine radi njihovog uništavanja utvrditi  kao komunalne djelatnosti od lokalnog značaja?
Člankom 26. stavkom 2. Zakona  o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 dalje ZKG) propisano je da osim djelatnosti iz članaka 22. i 24. ovog Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti: 1.ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području JLS; 2.ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenljiv uvjet života i rada u naselju; 3. ako je pretežno uslužnog karaktera i 4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Obzirom da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, prema mišljenju ovog Ministarstva, navedena djelatnost kojoj je svrha očuvanje zdravlja pučanstva  po svom značenju može se smatrati komunalnom djelatnošću u smislu ZKG-u.

Međutim, proglašavanjem ovih djelatnosti komunalnom, jedinica lokalne samouprave samo naglašava važnost iste u osiguranju zdravlja lokalnog stanovništva. Ovim aktom se ni na koji način ne utječe na primjenu odredbi zakonskih i pod zakonskih propisa  koji uređuju način provođenja ove djelatnosti niti se mogu  mijenjati zakonski uvjeti  pod kojima te zdravstvene ustanove odnosno druge pravne osobe koje samostalno, osobnim radom obavljaju tu djelatnost.

Tko može obavljati  komunalne djelatnosti?
Komunalne djelatnosti obavljaju se na način propisan u članku 33. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, dalje u tekstu Zakon). Zakonom  je propisano da komunalnu djelatnost mogu obavljati: 1. trgovačko  društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno 2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave, 3. služba –vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave 4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, 5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Prema odredbama stavka 2. istog članka više jedinica lokalne samouprave može zajednički organizirati obavljanje komunalne djelatnosti na jedan od načina iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Prema odredbama stavka 3. ovog članka propisano je da pravne osobe iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovog članka i jedinica lokalne samouprave u slučaju iz točke 3. istog stavka imaju status javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom.
 
Tko može obavljati komunalnu djelatnost održavanje groblja i krematorija?

Komunalnu djelatnost održavanje groblja i krematorija unutar groblja odnosno upravljanje grobljima može obavljati samo  komunalna tvrtka, odnosno javna ustanova u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i služba - vlastiti pogon kojeg osniva jedinica lokalne samouprave.

Da li je prodaja pogrebne  opreme  komunalna djelatnost?
Prodaja pogrebne  opreme nije   komunalna djelatnost i ona se može obavljati po tržišnim principima.

Kako se utvrđuju cijene komunalnih usluga?
Odredbom članka 55. stavka 1.  Zakona  o komunalnom gospodarstvu izrijekom je propisano da je isporučitelj komunalnih usluga dužan za cjenik komunalnih usluga i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika, gradonačelnika i gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave na području kojem se isporučuje predmetna komunalna usluga. Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu ili dopunu cjenika komunalnih usluga,uz podatke o vrsti komunalne usluge i način obračuna i plaćanja te usluge, te strukturu cijene i datum od kojega se primjenjuje cijena, sadrži: 1.predloženu novu cijenu komunalne usluge i njezinu strukturu 2. postotak promjene cijene u odnosu na postojeću i 3. razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom. Ako se gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedinice lokalne samouprave ne očituje u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti, smatra se da je suglasnost dana.

Ako je obavljanje uslužne komunalne djelatnosti organiziralo više jedinica lokalne samouprave i ako gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedne ili više jedinica lokalne samouprave uskrati prethodnu suglasnost na cjenik komunalnih usluga , odnosno na njegovu izmjenu ili dopunu, cjenik odnosno njegove izmjene ili dopune primjenjuju se ako suglasnost, dade gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedinice lokalne samouprave koja ima većinski dio dionica odnosno udjela u trgovačkom društvu odnosno većinska osnivačka prava u javnoj ustanovi. Isporučitelj komunalne usluge dužan je cjenik komunalne usluge objaviti na svojoj oglasnoj ploči i na svojim mrežnim stranicama. Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se cjenika komunalnih usluga.

Uređivanje organizacije i rada dimnjačarske službe, rokova čišćenja dimnjaka i nadzora nad radom dimnjačarske službe.
Prema odredbi članka 24. stavak 1. podstavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje dimnjačarskih poslova smatra se uslužnom komunalnom djelatnošću koja se, kao i ostale djelatnosti prema tom Zakonu i prema odredbama članka 19. stavak 1. podstavak 3. i članka 19.a. stavak 2. podstavak 3 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), obavlja u samoupravnom djelokrugu jedinice lokalne samouprave.

Nadalje, prema odredbi članka 73. stavak 1. potonje spomenutog Zakona, obavljanje poslova koji su u samoupravnom djelokrugu jedinice lokalne samouprave uređuje njezino predstavničko tijelo (općinsko, odnosno gradsko vijeće) odlukom ili drugim općim aktom.

Dakle, na temelju navedenih odredbi naprijed spomenutih zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je donijeti odluku kojom se uređuje organizacija rada dimnjačarske službe, rokove čišćenja dimnjaka i druga pitanja bitna za osiguranje obavljanja navedene službe.

Koju naknadu plaća korisnik grobnog mjesta prema Zakonu o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12)?
Prema članku 2. Zakona o grobljima, groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, dakle općina ili gradova.

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Sukladno članku 10. Zakona, grobljem upravljaju pravne osobe na način i prema uvjetima propisanim posebnim propisom. Taj posebni propis je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 68/18)- u daljnjem tekstu: ZKG. Sukladno članku 31. ZKG trgovačkim društvima i javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnost usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja dodijeljene su određene javne ovlasti u okviru kojih rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba (korisnika usluga) koje uprave groblja pružaju. Protiv upravnih akata koje donesu ova javnopravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Jedna od takvih javnih ovlasti je propisana člankom 13. Zakona o grobljima koji propisuje da uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu. Pri tome je uprava groblja vezana propisom koji sukladno članku 18. Zakona o grobljima donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kojim se među inim propisuju i uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta.

Od gornje naknade treba razlikovati  godišnju naknadu za korištenje koju je korisnik grobnog mjesta dužan plaćati svake godine dok koristi grobno mjesto.

Koju naknadu može naplaćivati uprava groblja?
Prema Zakonu o grobljima, uprava groblja ima pravo naplatiti dvije naknade. Prva je naknada jednokratna i naplaćuje se prilikom davanja grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i o tome uprava groblja donosi rješenje. Drugu naknadu korisnik plaća godišnje za  korištenje grobnog mjesta, a neplaćanjem iste kroz zakonom propisano razdoblje od 10 godina  smatra se napuštanjem grobnog mjesta/grobnice s kojim uprava groblja može slobodno raspolagati, tj.  može ga  ponovo dodijeliti na korištenje pod uvjetom da je od posljednjeg ukopa u taj grob proteklo 15 godina, odnosno da je od ukopa u grobnicu proteklo 30 godina.