eKatalog

Modul eKatalog objedinjuje funkcionalnosti registra prostornih planova i kataloga metapodataka u smislu INSPIRE direktive. Omogućava pronalaženje podataka o prostornim planovima, ali i samih prostornih planova ili njihovih dijelova. Modul je u potpunosti u funkciji od 2014. godine i podaci se u njemu kontinuirano dopunjuju i ažuriraju. U listopadu 2018. godine ovlasti za unos i/ili verifikaciju metapodataka u eKatalogu ima oko 100 korisnika iz zavoda za prostorno uređenje svih županija i Grada Zagreba, a za pregled veći broj korisnika iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Katalog je u listopadu 2018. godine sadržavao više od 8400 metapodataka, od kojih je verificirano oko 6000. Svi verificirani metapodaci javno su dostupni bez ograničenja na geoportalu ISPU-a.

eKatalog je povezan s eDozvolom, kako bi korisnicima eDozvole bio dostupan uvijek ažuran popis prostornih planova za potrebe izdavanja akata za gradnju. U budućnosti će se eKatalog integrirati s ePlanovima, a po potrebi i s drugim modulima ISPU-a.

Do pune uspostave ePlanova i početka izrade planova prema novim pravilima, tzv. „planova nove generacije“, nastavit će se dosadašnja praksa prikupljanja, pregleda i pripreme za objavu na geoportalu ISPU-a odabranih rasterskih karata važećih prostornih planova tzv. „stare generacije“ koje pripremaju i dostavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Na taj način su na geoportalu i u drugim modulima ISPU-a objavljeni svi prostorni planovi područja posebnih obilježja, prostorni planova županija te prostorni planova uređenja gradova i općina koji se kontinuirano obnavljaju.

S obzirom na zahtjevnost pripreme i objave planova „stare generacije“, u tijeku je nadogradnja eKataloga u cilju poboljšanja kontrole unosa podataka, olakšavanja rada korisnicima i omogućavanja izvoza podataka.