Zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Sukladno Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/1320/17, 39/19, 125/19) energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provode osobe koje imaju ovlaštenje ovog Ministarstva. Ministarstvo daje ovlaštenje rješenjem na neodređeno vrijeme fizičkoj i/ili pravnoj osobi koja ispunjava sve propisane uvjete.

Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15 i 133/15) propisan je način davanja ovlaštenja.

Vrste ovlaštenja:

 1. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 2. energetsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sustavom;
 3. energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na:
  3.1. građevinski dio zgrade;
  3.2. strojarski dio tehničkog sustava;
  3.3. elektrotehnički dio tehničkog sustava;
  3.4. sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 4. redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Posebna napomena: za pojedine vrste gore navedenih ovlaštenja za obavljanje poslova energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, podnositelji zahtjeva moraju biti određene tehničke struke i to za poslove pod:

ad 1.) i ad 2.) arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke
ad 3.1.) arhitektonske i/ili građevinske struke
ad 3.2.) i ad 4.) strojarske struke
ad 3.3.) elektrotehničke struke
ad 3.4.) strojarske i/ili elektrotehničke struke

Osobe elektrotehničke struke koje su uspješno završile Program osposobljavanja Modul 1 i Modul 2, prema Programu izobrazbe propisan:

 • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 113/08 i 89/09) ili
 • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12 i 64/13)

te ispunjavaju uvjete za energetske preglede zgrade sa složenim tehničkim sustavom, ispunjavaju i uvjete za energetske preglede javne rasvjete, stoga ne podnose poseban zahtjev.
Dakle, osobama elektrotehničke struke kojima se izdaje rješenje o ovlaštenju za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom, ovo Ministarstvo će izdati i rješenje kojim se daje ovlaštenje za energetske preglede javne rasvjete, na rok od 3 godine, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12 i 64/13) do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.“

 

Kako se podnosi zahtjev za izdavanje rješenja?

Zahtjev za davanje rješenja o ovlaštenju za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podnosi se sukladno odredbama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15 i 133/15) koji je stupio na snagu 9. srpnja 2015. godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva za fizičke osobe odnosno na obrascu zahtjeva za pravne osobe. Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili/i elektroničkom obliku tiskanim slovima, popunjen u cijelosti te potpisan od fizičke osobe kao podnositelja zahtjeva, odnosno s otisnutim pečatom pravne osobe i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.

Potpun zahtjev sa svim propisanim ispravama i dokazima podnosi se osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Propisani uvjeti za fizičku osobu
Propisani uvjeti za pravnu osobu

Za dodatna pitanja isključivo ovlaštenih osoba dostupan je sljedeći broj telefona: 01/3782 157 i 01/3782-128 i to: ponedjeljkom od 9 do 12h, srijedom od 13 do 15h i petkom od 9 do 12h. 

Redoslijed rješavanja zahtjeva za davanje ovlaštenja

 • Predmeti se rješavaju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva
 • Podnositelju će biti izdano rješenje ukoliko je zahtjev potpun i usklađen s propisima
 • Ukoliko je zahtjev nepotpun, službenik će obavijestiti osobu naznačenu u zahtjevu