Zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Sukladno Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/1320/17, 39/19, 125/19) energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provode osobe koje imaju ovlaštenje ovog Ministarstva. Ministarstvo daje ovlaštenje rješenjem na neodređeno vrijeme fizičkoj i/ili pravnoj osobi koja ispunjava sve propisane uvjete.

Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15,133/15 i 60/20) propisan je način davanja ovlaštenja.

Vrste ovlaštenja:

 1. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 2. energetsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sustavom;
 3. energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na:
  3.1. građevinski dio zgrade;
  3.2. strojarski dio tehničkog sustava;
  3.3. elektrotehnički dio tehničkog sustava;
  3.4. sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 4. redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.


Posebna napomena u svezi propisanih uvjeta za pojedine vrste gore navedenih ovlaštenja za obavljanje poslova energetskog certificiranja, energetskog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Podnositelji zahtjeva za pojedine vrste ovlaštenja moraju biti određene tehničke struke i to za poslove pod: 

ad 1.) i ad 2.) arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke
ad 3.1.) arhitektonske i/ili građevinske struke
ad 3.2.) i ad 4.) strojarske struke
ad 3.3.) elektrotehničke struke
ad 3.4.) strojarske i/ili elektrotehničke struke

Pod vrstom ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, zgrade uključuju stambene i nestambene zgrade građevinske bruto površine (GBP) manje ili jednake 600 m2 s najviše tri samostalne uporabne cjeline i koje su:

 • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
 • s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline 
 • sa solarnim kolektorima za pripremu potrošne tople vode do 4 m2 površine apsorbera
 • s dizalicom topline sustava zrak - zrak izvora topline nazivnog učina do 12 kW
 • s pojedinačnim rashladnim uređajima
 • s lokalnim decentraliziranim sustavima ventilacije sa ili bez povrata topline, i bez dodatne obrade zraka i
 • posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje.


Osobe elektrotehničke struke koje su uspješno završile Program osposobljavanja Modul 1 i Modul 2, prema Programu izobrazbe propisan:

 • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 113/08 i 89/09) ili
 • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12 i 64/13)

te ispunjavaju uvjete za energetske preglede zgrade sa složenim tehničkim sustavom, ispunjavaju i uvjete za energetske preglede javne rasvjete, stoga ne podnose poseban zahtjev.

Dakle, osobama elektrotehničke struke kojima se izdaje rješenje o ovlaštenju za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom, ovo Ministarstvo će izdati i rješenje kojim se daje ovlaštenje za energetske preglede javne rasvjete, na rok od 3 godine, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12 i 64/13) do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

 

Kako se podnosi zahtjev za izdavanje rješenja?

Zahtjev za davanje rješenja o ovlaštenju za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podnosi se sukladno odredbama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15,133/15 i 60/20) koji je stupio na snagu 30. svibnja 2020. godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva za fizičke osobe odnosno na obrascu zahtjeva za pravne osobe. Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili/i elektroničkom obliku tiskanim slovima, popunjen u cijelosti te potpisan od fizičke osobe kao podnositelja zahtjeva i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.

Potpun zahtjev sa svim propisanim ispravama i dokazima podnosi se osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Zahtjev se može podnesti i na e-mail adresu: zahtjevi.energcert@mgipu.hr, a kao privitak priložiti popunjeni obrazac zahtjeva i skenirane sve propisane isprave i dokaze.

Dokaz o uplati upravnih pristojbi u iznosu od 35,00 kn, mogu biti državni biljezi emisije Republike Hrvatske (koji su zaljepljeni na zahtjevu i podneseni osobno ili putem pošte ovom Ministarstvu) ili opća uplatnica ili uplata pomoću elektroničkog plaćanja sustava e-Građani na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160 (primjer uplatnice).

Za dodatna pitanja isključivo ovlaštenih osoba dostupni su brojevi telefona: 01/3782 157 i 01/3782-128 i to: ponedjeljkom od 9 do 12h, srijedom od 13 do 15h i petkom od 9 do 12h. 

Redoslijed rješavanja zahtjeva za davanje ovlaštenja

 • Predmeti se rješavaju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva
 • Podnositelju će biti izdano rješenje ukoliko je zahtjev potpun i usklađen s propisima
 • Ukoliko je zahtjev nepotpun, službenik će obavijestiti osobu naznačenu u zahtjevu