Zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Sukladno Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/1320/17, 39/19, 125/19) energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provode osobe koje imaju ovlaštenje ovog Ministarstva. Ministarstvo daje ovlaštenje rješenjem na neodređeno vrijeme fizičkoj i/ili pravnoj osobi koja ispunjava sve propisane uvjete.

Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15,133/15 i 60/20) propisan je način davanja ovlaštenja.

Vrste ovlaštenja:

 1. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 2. energetsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sustavom;
 3. energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na:
  3.1. građevinski dio zgrade;
  3.2. strojarski dio tehničkog sustava;
  3.3. elektrotehnički dio tehničkog sustava;
  3.4. sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 4. redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.


Posebna napomena u svezi propisanih uvjeta za pojedine vrste gore navedenih ovlaštenja za obavljanje poslova energetskog certificiranja, energetskog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Podnositelji zahtjeva za pojedine vrste ovlaštenja moraju biti određene tehničke struke i to za poslove pod: 

ad 1.) i ad 2.) arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke
ad 3.1.) arhitektonske i/ili građevinske struke
ad 3.2.) i ad 4.) strojarske struke
ad 3.3.) elektrotehničke struke
ad 3.4.) strojarske i/ili elektrotehničke struke

Pod vrstom ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, zgrade uključuju stambene i nestambene zgrade građevinske bruto površine (GBP) manje ili jednake 600 m2 s najviše tri samostalne uporabne cjeline i koje su:

 • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
 • s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline 
 • sa solarnim kolektorima za pripremu potrošne tople vode do 4 m2 površine apsorbera
 • s dizalicom topline sustava zrak - zrak izvora topline nazivnog učina do 12 kW
 • s pojedinačnim rashladnim uređajima
 • s lokalnim decentraliziranim sustavima ventilacije sa ili bez povrata topline, i bez dodatne obrade zraka i
 • posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje.
 

Obavijest osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada

Dana 24. travnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) koji člankom 20. stavkom 2. propisuje da energetske preglede javne rasvjete provode ovlašteni inženjeri elektrotehnike.

Sukladno navedenom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine osobama elektrotehničke struke kojima se izdaje rješenje o ovlaštenju za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom više ne izdaje rješenja o ovlaštenju za energetske preglede javne rasvjete.
 

Kako se podnosi zahtjev za izdavanje rješenja?

Zahtjev za davanje rješenja o ovlaštenju za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podnosi se sukladno odredbama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15,133/15 i 60/20) koji je stupio na snagu 30. svibnja 2020. godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva za fizičke osobe odnosno na obrascu zahtjeva za pravne osobe. Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili/i elektroničkom obliku tiskanim slovima, popunjen u cijelosti te potpisan od fizičke osobe kao podnositelja zahtjeva i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.

Potpun zahtjev sa svim propisanim ispravama i dokazima podnosi se osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Zahtjev se može podnesti i na e-mail adresu: zahtjevi.energcert@mpgi.hr, a kao privitak priložiti popunjeni obrazac zahtjeva i skenirane sve propisane isprave i dokaze.

Dokaz o uplati upravnih pristojbi u iznosu od 35,00 kn, mogu biti državni biljezi emisije Republike Hrvatske (koji su zaljepljeni na zahtjevu i podneseni osobno ili putem pošte ovom Ministarstvu) ili opća uplatnica ili uplata pomoću elektroničkog plaćanja sustava e-Građani na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160 (primjer uplatnice).

Za dodatna pitanja isključivo ovlaštenih osoba dostupni su brojevi telefona: 01/3782 157 i 01/3782-128 i to: ponedjeljkom od 9 do 12h, srijedom od 13 do 15h i petkom od 9 do 12h. 

Redoslijed rješavanja zahtjeva za davanje ovlaštenja

 • Predmeti se rješavaju po redoslijedu zaprimanja zahtjeva
 • Podnositelju će biti izdano rješenje ukoliko je zahtjev potpun i usklađen s propisima
 • Ukoliko je zahtjev nepotpun, službenik će obavijestiti osobu naznačenu u zahtjevu