Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Izgradnja drugog kolosijeka, obnova i modernizacija pružne dionice Škrljevo - Rijeka - Jurdani (Šapjane) - DG, na željezničkoj pruzi  M202 (Zagreb Gk - Rijeka) i M203 (Rijeka - Šapjane  - DG), na području Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji u Primorsko – goranskoj županiji, u k.o.: Kukuljanovo, Škrljevo, Bakar, Bakar -Sv. Kuzam, Draga, Sušak, Sušak - Nova, Stari Grad, Zamet, Matulji, Mihotići, Rukavac Donji, Rukavac Gornji, Kućeli, Jušići, Jurdani, Puži, Brgud, Šapjane i Pasjak Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000099 531-06-2-1-19-0012 08.11.2019. 18.11.2019. Poveznica
Crpna stanica Preloščica s rekonstrukcijom dijela kanalske mreže na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000009 531-06-2-1-2-19-0008 31.10.2019. 30.11.2019. Poveznica
Izgradnja srednjenaponske mreže 20kV za naselje Parčići ', infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) na području Grada Benkovca u Zadarskoj županiji i na području Općine Kistanje u Šibensko-kninskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000092  531-06-2-2-19-0012 28.10.2019. 26.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka,  infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, željezničke pruge M201 (državna granica – Botovo – Dugo Selo) na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000080 531-06-2-1-19-0013 18.10.2019. 18.11.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja nafte), 1. skupine - Rekonstrukcija pumpaonice 334 u Rafineriji nafte Rijeka na katastarskoj(im) čestici(ama) 1418 i 1419 k.o. k.o. Kostrena Barbara, (Rafinerija nafte Rijeka, Primorsko-goranska županija). Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000074 531-06-3-1-1173-19-0011 13.11.2019. 25.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija i dogradnja unutarnje i vanjske odvodnje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica: Maslenica – Zadar I, na k.č. u k.o. Posedarje, k.o. Islam Latinski,. k.o. Jasenice, Zadarska župnija. Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000031 531-06-3-1-19-0014 31.10.2019. 11.11.2019. Poveznica
Izgradnja državne ceste DC414, dionica: Sparagovići-Doli, Faza 4.: Brza cesta od km 10+700 do km 18+100 (trasa brze ceste, tuneli „Polakovica“ i „Supava“ sa servisnim cijevima,  pripadna unutarnja i vanjska odvodnja, pripadne prometnice i platoi, pripadni objekti u trupu i izvan ceste, pripadna izmještanja/zaštita postojećih instalacija, sve potrebne nove instalacije, prometna oprema i signalizacija te rasvjeta) u katastarskim općinama k.o. Ston, k.o. Broce i k.o. Zaton Doli na području Općine Ston u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000181 531-06-3-2-226-19-0015 30.10.2019. 14.11.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 1. skupine Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen – Etapa I - Pregrada na rijeci Neretvi, u k.o. Komin u Gradu Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000067 531-06-3-1-19-0018 25.10.2019. 24.11.2019. Poveznica
Rekonstrukciju postojećeg kolosijeka i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge M201 (državna granica – Botovo – Dugo Selo), dionica: Križevci - Koprivnica - državna granica 3. ETAPA C: kolodvor Koprivnica (isklj.) - kolodvor Novo Drnje (uklj.) Faza C.1. Željeznički infrastrukturni podsustavi (od km 511+900 do km cca 521+600),  građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, 1. skupine na katastarskim česticama u katastarskim općinama Koprivnica, Peteranec, Drnje, Torčec i Botovo, u Koprivničko križevačkoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000306 531-06-3-1-576-19-0013   25.10.2019. 05.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosjeka i izgradnju drugog kolosjeka željezničke pruge M201 (državna granica-Botovo-Dugo Selo), dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica, etapa B, faza B.1. – željeznički infrastrukturni podsustavi od km 54+000 do km 66+800 na katastarskim česticama u k.o. Sokolovac, Velika Mučna, Reka i Koprivnica Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000297 531-06-3-1-356-19-0014 25.10.2019. 05.11.2019. Poveznica
Aerodrom Mali Lošinj - rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade na katastarskim česticama u k.o. Ćunski na području Grada Malog Lošinja u Primorsko-goranskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000259 531-06-3-2-226-19-0020 25.10.2019. 04.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka, željezničke pruge M201 (državna granica - Botovo - Dugo Selo) na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica,  Etapa C : kolodvor Koprivnica (isklj.) - kolodvor Novo Drnje (uklj.),  Faza C.3.: Nadvožnjak „Danica“, na k.č. u k.o. Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000198 531-06-3-1-19-0009 23.10.2019. 04.11.2019. Poveznica
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica i sustav Rastovača i aglomeracije Plitvička jezera 2 - sustav Korenica, Faza 3.: Izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Podustava Drežnik Grad, na katastarskim česticama u k.o. Drežnik 1 (prema situaciji građevine koja je sastavni dio glavnog projekta) na području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000222  531-06-3-2-226-19-0013  17.10.2019. 16.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar - Zadar, građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 1. skupine na postojećoj građevnoj čestici  5455/1 k.o. Zadar, u Zadarskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000257 531-06-3-1-576-19-0015 07.10.2019. 07.11.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -