Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Izgradnja hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina, na području Općine Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000047 531-06-2-1-2-19-0007 12.09.2019. 12.10.2019. Poveznica
Izgradnja vjetroelektrane ZD2P do 48 MW u tri faze na katastarskim česticama u k.o. Bruška, k.o. Medviđa i k.o. Gornji Karin na području Grada Benkovca i Grada Obrovca u Zadarskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000018 531-06-2-1-2-19-0012 09.09.2019. 10.10.2019. Poveznica
Izgradnja vjetroelektrane ZD3P do 33 MW u tri faze na katastarskim česticama u k.o. Bruška, k.o. Brgud i k.o. Bjelina na području Grada Benkovca u Zadarskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000017 531-06-2-1-2-19-0012 09.09.2019. 10.10.2019. Poveznica
Eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka „MOLVE“ na području Općine Petrijanec u Varaždinskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/000172 531-06-2-1-2-19-0013 30.08.2019. 30.09.2019. Poveznica
Izgradnja državne ceste DC8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica: Dugi Rat - Omiš (od km cca 15+800 do km 19+958,96), infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Duće, k.o. Zakučac i k.o. Omiš na području Grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000070 531-06-2-1-1-19-0021 23.08.2019. 23.09.2019. Poveznica
Izgradnja državne ceste od državne ceste DC8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš, dionica: Dugi Rat - Omiš do državne ceste DC70, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Zakučac i k.o. Tugare na području Grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000115 531-06-2-1-1-19-0012 23.08.2019. 23.09.2019. Poveznica
Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina-Izgradnja objekata za sigurnost plovidbe od rkm 1321 do rkm 1325 na području Grada Vukovara Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000152 531-06-2-1-2-19-0004 22.08.2019. 22.09.2019. Poveznica
Eksploatacijska bušotina ugljikovodika Selnica- 1 Istok (Sel-1 IS) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja i pristupnim putem na području Općine Selnica Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000146 531-06-2-1-2-19-0005 22.08.2019. 22.09.2019. Poveznica
Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000073 531-06-2-2-19-10 21.08.2019. 21.09.2019. Poveznica
REKONSTRUKCIJA, NADOGRADNJA I OBNOVA ŽELJEZNIČKE PRUGE M103 DUGO SELO – NOVSKA, FAZA I,  na području Zagrebačke  i Sisačko – moslavačke županije,  Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Grad Ivanić-Grad, Općina Križ, Općina Velika Ludina, Grad Popovača, Grad Kutina, Općina Lipovljani te Grad Novska Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000192 531-06-2-1-19-0012 16.08.2019. 16.09.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge M601 Vinkovci - Vukovar: 3. ETAPA: I. Dionica stacionaže od km cca 0+396,06 do km cca 16+093,36, dionica od kolodvora Vinkovci (isključivo) do kolodvora Vukovar Borovo Naselje (uključivo) i spoj na PS Vinkovci u kolodvoru Vinkovci: Faza 3.1. – građevinski podsustav Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-01/000210 531-06-3-1-1173-19-0027 13.09.2019. 13.10.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina) - Izgradnja priključnog plinovoda od MRS Donji Andrijevci na magistralnom plinovodu Slavonski Brod – Vinkovci DN 400/50 do MRS Lapovci na katastarskim česticama u k.o. Lapovci i k.o. Trnava, na području Općine Trnava u Osječko-baranjskoj županiji i u k.o. Donji Andrijevci na području Općine Donji Andrijevci u Brodsko-posavskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000128 531-06-3-1-19-0014 12.09.2019. 12.10.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (riječni promet), 1. skupine Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen - Etapa I - Pregrada na rijeci Neretvi Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000067 531-06-3-1-19-0016 06.09.2019. 16.09.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -