Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

- - - - - - -
Izgradnja „Nautičko turističkog kompleksa – Sv. Katarina - Monumenti“ na području Grada Pule  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000035 531-06-2-1-1-20-0021 20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - Državna cesta DC414, Dionica: Sparagovići – Doli, Faza 1: Elektroenergetsko napajanje i stvaranje tehničkih uvjeta ( izvan koridora ceste) na katastarskim česticama u katastarskim općinama Ston, Česvinica, Zaton Doli i Broce na području Općine Ston u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Javni poziv  UP/I-361-03/19-01/000081 531-06-3-2-226-20-0011 27.07.2020. 06.08.2020. Poveznica
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica i sustav Rastovača i aglomeracije Plitvička jezera 2 - sustav Korenica, Faza 4.: Izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Podustava Smoljanacna katastarskim česticama u k.o. Drežnik 1 na području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji i k.o. Smoljanac na području Općine Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000221 531-06-3-2-226-20-0018 09.07.2020. 08.08.2020. Poveznica