Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Čvor "Šibenik-Podi" na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, infrastrukturne namjene prometnog sustava, na k.č. u k.o. Dubrava i k.o. Danilo Biranj na području Grada Šibenika Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000069 531-06-2-2-20-0015  20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
Izgradnja „Nautičko turističkog kompleksa – Sv. Katarina - Monumenti“ na području Grada Pule  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000035 531-06-2-1-1-20-0021 20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
Podzemno skladište prirodnog plina na eksploatacijskom polju za podzemno skladištenje prirodnog plina Grubišno Polje na području grada Grubišno Polje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.  Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/103 531-06-2-2-20-0016 04.05.2020. 04.06.2020. Poveznica
Podzemno skladište prirodnog plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno polje                                                  Javni poziv                    UP/I-350-05/19-01/000103        531-06-2-2-20-0012 24.02.2020. 06.03.2020. Poveznica
Modernizacija ljevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, dionica: Davor, na katastraskim česticama k.č.br. 2805 i dr. k.o. Davor, ukupne duljine nasipa 2,2 km, na području Općine Davor u Brodsko-posavskoj županiji.  Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000121 531-06-2-1-2-19-0012 03.01.2020. 03.02.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Priključni DV 2x110 kV od TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela do postojećeg DV 110 kV Bilice-Biograd (II. faza), 1. skupine Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000131 531-06-3-1-20-0013 28.05.2020. 08.06.2020. Poveznica
Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke - Bazen Rijeka Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000173  531-06-3-2-226-20-0016  26.05.2020. 25.06.2020. Poveznica
GRADNJA DIONICE DRŽAVNE CESTE D1 - SPLITSKI PRAVAC - BRZA CESTA KROZ KARLOVAC, II ETAPA I. FAZE, OD KRIŽANJA „MOSTANJE“ U KM 1+700,00 DO KRIŽANJA „VUKMANIČKI CEROVAC“ U KM 7+876,50, Etapa 1. - Faza 1.1. Dionica brze ceste od km 1+700,00 do km 2+950,00 s dva kolnika uključivo i most „Korana“ i križanje „Mostanje“ Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000104  531-06-3-1-20-0010  20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
Rekonstrukcija magistralnog plinovoda PČ Slobodnica - MRČ Slavonski Brod DN400/50 bar u DN 500/75 bar, građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 1. skupine na katastarskim česticama u katastarskim općinama: Gromačnik (Sibinj), Brodski Varoš (Slavonski Brod) i Slavonski Brod (Slavonski Brod), u Brodsko posavskoj županiji.  Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000233  531-06-3-1-576-20-0018  11.05.2020. 21.05.2020. Poveznica
Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II - Sustav navodnjavanja Opuzen, Faza 4. - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) - od točke F do točke H, glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) - od točke E do točke G, sekundarna distribucijska mreža područja Modrič, dijela područja Opuzen - ušće i Jesenska na katastarskim čestiama u k.o. Opuzen II, k.o. Opuzen I i k.o. Komin u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.  Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000071 531-06-3-1-372-20-0014 28.04.2020. 12.05.2020. Poveznica
BRZA CESTA DC12 – čvorište Vrbovec 2 (DC10)-Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske) dionica: VRBOVEC 2 – BJELOVAR faza 2.2. - prelaganje / zaštita postojećih EEN instalacija u vlasništvu HEP ODS na trasi od km 10+560.00 do km 15+700.00 Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000121 531-06-3-1-356-20-0015 20.04.2020. 20.05.2020. Poveznica
Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II – Sustav navodnjavanja Opuzen, FAZA 2 – Sekundarna distribucijska mreža područja Vidrice na katastarskim česticama u k.o. Vlaka-Tuštevac u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000070 531-06-3-1-372-20-0012 08.04.2020. 22.04.2020. Poveznica
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: GRAD ŽUPANJA, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 3310/2  u k.o. Županja na području Grada Županja u Vukovarsko-srijemskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000005 531-06-3-1-20-0017 07.04.2020. 08.05.2020. Poveznica
Izgradnja državne ceste DC414 Dionica: Sparagovići – Doli, Faza 3: Brza cesta od km 0+000,00 do km 9+760,00 (trasa brze ceste, pripadna unutarnja i vanjska odvodnja, pripadne prometnice i platoi, PUO "Sparagovići", pripadni objekti u trupu i izvan ceste, pripadna izmještanja/zaštita postojećih instalacija, sve potrebne nove instalacije, prometna oprema i signalizacija te rasvjeta) na području Općine Ston u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000183 531-06-3-2-226-20-0014  11.03.2020. 10.04.2020. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (zračnog prometa), 1. skupine, Rekonstrukcija pristanišne zgrade Zračne luke Pula, III. faza: Dogradnja dijela putničke zgrade za otpremu putnika. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000209 531-06-3-2-19-0013 09.01.2020. 09.02.2020. Poveznica