Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Izgradnja državne ceste od čvora "Donja Zdenčina" na autocesti A1 do mosta na Kupi kod Lasinje, stacionaže od približno km 0+000 do km 17+584, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Klinča Sela, k.o. Zdenčina i k.o. Kupinec na području Općine Klinča Sela i u k.o. Kupinec, k.o. Velika Jamnička, k.o. Pisarovina II i k.o. Pisarovina I na području Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000157 531-06-2-1-1-19-0012 17.07.2019. 17.08.2019. Poveznica
Eksploatacijska bušotina ugljikovodika Selnica-1 Istok (Sel-1 IS) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja i pristupnim putem na području Općine Selnica u Međimurskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000081 531-06-2-1-2-19-0009 12.07.2019. 12.08.2019. Pozivnica
Izgradnja magistralnog plinovoda Kovri - Buje DN 300/50 bar, infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), na katastarskim česticama u k.o. Kaštel, k.o. Kršete i k.o. Buje na području Grada Buja i u k.o. Brtonigla na području Općine Brtonigla u Istarskoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000053 531-06-2-1-1-19-0006 08.07.2019. 17.07.2019. Pozivnica
Izgradnja međunarodnog plinovoda Buje - Koper DN 300/50 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava (cijevni transport plina), na katastarskim česticama u k.o. Kaštel na području Grada Buja u Istarskoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000054 531-06-2-1-1-19-0006 08.07.2019. 17.07.2019. Poveznica
Rekonstrukcija mjerno redukcijske stanice Daruvar, infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), na katastarskim česticama u k.o. Daruvar na području Grada Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000055 531-06-2-1-1-19-0006 08.07.2019. 17.07.2019. Poveznica
Eksploatacijsko polje Sveti Ante na području Grada Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000119 531-06-2-1-2-19-0005 03.07.2019. 03.08.2019. Poveznica
Izgradnja pristaništa br. 3 na lijevoj obali Save u sklopu Luke Bjeliš u Slavonskom Brodu u Brodsko-posavskoj županiji I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000158 531-06-2-2-19-0006  28.06.2019. 28.07.2019. Poveznica
Izgradnja Magistralnog plinovoda Dubrovnik - Prevlaka DN 800/75 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina, na području Općine Župa Dubrovačka, i Općine Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000114 531-06-2-2-19-0020 26.06.2019. 26.07.2019. Poveznica
Izgradnja Magistralnog plinovoda Ploče - Dubrovnik DN 800/75 bar, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina, na području Općine Pojezerje, Grada Ploče, Općine Janjina, Općine Ston, Općine Dubrovačko Primorje, Grada Dubrovnika, te Općine Župa Dubrovačka, sve u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-01/000115 531-06-2-2-19-0021 26.06.2019. 26.07.2019. Poveznica
Izgradnja transportnog voda Prelog-Otok-Podbrest na području Grada Preloga i Općine Orehovica u Međimurskoj županiji te Općine Sveti Đurđ u Varaždinskoj županiji Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000007 531-06-2-1-2-19-0010 24.06.2019. 24.07.2019. Poveznica
Izgradnja luke nautičkog turizma „Mandalina - Kuline“, luka posebne namjene, na k.č.br. 3850/6 u k.o. Šibenik na pomorskom dobru s pripadajućim akvatorijem, na području Grada Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji III. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000129 531-06-2-1-1-19-0012 19.06.2019. 19.07.2019. Poveznica
Izgradnja brze ceste Šibenik - Drniš - Knin - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Tromilja - granica Bosne i Hercegovine, I. faza od čvorišta Pakovo Selo do čvorišta Knin sjever, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na području Grada Drniša, Općine Promina, Općine Biskupija i Grada Knina u Šibensko-kninskoj županiji I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/18-01/0000208 531-06-2-1-1-19-0007 19.06.2019. 19.07.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine, „Brza cesta - 1. Faza Istočna zaobilaznica Grada Vinkovaca", II faza izgradnje - od km 5+490,00 do km 6+985,00 i privremena spojna cesta od km 6+985,00 do km 7+630,02, k.o. Mirkovci i k.o. Vinkovci II, Vukovarsko-srijemska županija Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000050 531-06-3-1-19-0010 17.07.2019. 17.08.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine: Privremeni pogon betonare - most kopno - Pelješac s pristupnim cestama D8 i D414 na katastarskim česticama u k.o. Brijesta na području Općine Ston u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000029 531-06-3-2-226-19-0012 17.07.2018. 17.08.2019. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine GOLF IGRALIŠTE „LARUN“ S GRAĐEVINAMA U GOLFU  Etapa 2 - nerazvrstane ceste - javne prometnice unutar zahvata sa pripadajućom infrastrukturom, Faza 1FE2 – dionica priključne ceste oznake Os 1 od raskrižja ceste D75 do rotora, k.o. Vabriga, Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Istarskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000143 531-06-3-1-19-0014 17.07.2019. 17.08.2019. Poveznica
Brza cesta -1. faza istočne zaobilaznice Grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. fazu od km 0+000,00 do km 5+490,00 Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000049 531-06-3-1-356-19-0009 09.07.2019. 09.08.2019. Poveznica
Kompresorska stanica Velika Ludina i rekonstrukcija pripadajućih plinovoda na katastarskim česticama u k.o. Vidrenjak i Okoli Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000276 531-06-3-1-356-19-00009 09.07.2019. 22.07.2019. Poveznica
Uređenje rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečica, km 8+400 do km 9+450, 1. skupine na budućim novoformiranim građevnim česticama koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Ciglenik na području Općine Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000002 531-06-3-1-1173-19-0013  05.07.2019. 05.08.2019. Poveznica
Istočna obilaznica grada Bjelovara 1. i 2. dionica od km 0+000 do km 3+450 Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000295 531-06-3-1-356-19-0014  03.07.2019. 02.08.2019. Poveznica
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: BABINA GREDA – SLAVONSKI ŠAMAC od km cca68+235 do km cca 73+757 na području Općine Slavonski Šamac u Brodsko-posavskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000035 531-06-3-1-19-0009  03.07.2019. 02.08.2019. Poveznica
Rekonstrukcija Ribarske luke Brižine na dijelu Kaštelanskog bazena - "bazen C'', lučko područje Luke Split na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 2234/25 (nastaloj od k.č. 2234/22, 2234/25 i dijela k.č. 2234/21) prema geodetskom projektu u k.o. Kaštel Sućurac, u Gradu Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji Građivinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000068 531-06-3-1-19-0010 02.07.2019. 01.08.2019. Poveznica
Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M 103 Dugo Selo - Novska, faza I: A.2. Etapa ŽCP "Ostrna stajalište" u km cca 3+127,10, A-V - izgradnja nadvožnjaka Ostrna stajalište u km cca 3+400,00 Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000116 531-06-3-1-19-0012
 
17.06.2019. 17.07.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -