Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Podzemno skladište prirodnog plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno polje                                                  Javni poziv                    UP/I-350-05/19-01/000103        531-06-2-2-20-0012 24.02.2020. 06.03.2020. Poveznica
Modernizacija ljevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, dionica: Davor, na katastraskim česticama k.č.br. 2805 i dr. k.o. Davor, ukupne duljine nasipa 2,2 km, na području Općine Davor u Brodsko-posavskoj županiji.  Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-01/000121 531-06-2-1-2-19-0012 03.01.2020. 03.02.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Građenje odvojnog plinovoda MRČ Slavonski Brod - MRS Slavonski Brod istok DN 500/75 bar,  građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 1. skupine na katastarskim česticama u katastarskim općinama Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) i Vrba (Općina Gornja Vrba) u Brodsko-posavskoj županiji  Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000232 531-06-3-1-576-19-0017  28.01.2020. 28.02.2020. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (zračnog prometa), 1. skupine, Rekonstrukcija pristanišne zgrade Zračne luke Pula, III. faza: Dogradnja dijela putničke zgrade za otpremu putnika. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000209 531-06-3-2-19-0013 09.01.2020. 09.02.2020. Poveznica