Oglasna ploča

OBAVIJEST

U tijeku je prijelazno razdoblje u kojem Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja prelazi na objavu informacija o dozvolama putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o svim novim izdanim dozvolama i javnim pozivima moći će se dobiti pristupom Oglasnoj ploči koja je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Informacije o dozvolama koje su objavljene na ovoj web stranici biti će dostupne do zadnjeg dana zakonskog roka za objavu.

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

- - - - - - -
Izgradnja „Nautičko turističkog kompleksa – Sv. Katarina - Monumenti“ na području Grada Pule  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000035 531-06-2-1-1-20-0021 20.05.2020. 19.06.2020. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija sustava dopreme i otpreme dizela, motornog benzina, loživog ulja ekstra lakog i biodizela u Rafineriji nafte Sisak,  građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja nafte), 1. skupine u k.o. Novi Sisak (Sisak), u Sisačko moslavačkoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000203 531-06-3-1-576-20-0015 30.06.2020. 10.07.2020. Poveznica
Brza ceste Granica Rep. Mađarske-Virovitica-Okučani-Granica BiH, Sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, Faza 5. izmještanje i zaštita SN i NN instalacije HEP-ODS-a na dionici: Čvor "Pakrac" - Čvor "Lipik" na katastarskim česticama u katastarskim općinama Omanovac, Gornja Obrijež i Pakrac, u Požeško slavonskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000168 531-06-3-1-576-20-0011 26.06.2020. 07.07.2020. Poveznica
VE Bruvno - faza IV. rasklopno postrojenje u TS 20-35/110 kV Mazin faza VII. priključni dalekovod DV 110 kV od TS Mazin do postojećeg DV 110 kV Gračac-Kulen Vakuf Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000079  531-06-3-1-356-19-0013  24.06.2020. 24.07.2020. Poveznica
Rekonstrukcija magistralnog plinovoda PČ Slobodnica - MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar u DN 500/75 bar Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000233  531-06-3-1-576-20-0021  23.06.2020. 23.07.2020. Poveznica
Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II – Sustav navodnjavanja Opuzen, FAZA 4 – Glavni distribucijski cjevovod (GTO 3) - od točke F do točke H,  glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) - od točke E do točke G,  sekundarna distribucijska mreža područja Modrič, dijela područja Opuzen - ušće i Jesenska  Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000071 531-06-3-1-372-20-0017 19.06.2020. 19.07.2020. Poveznica
Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, Podsustav Opuzen, ETAPA II – Sustav navodnjavanja Opuzen, FAZA 2 – Sekundarna distribucijska mreža područja Vidrice  Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000070 531-06-3-1-372-20-0015 19.06.2020. 19.07.2020. Poveznica
Izgradnja brze ceste Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Okučani – granica Bosne i Hercegovine, II. faza: trasa brze ceste od km 4+620.00 do km 8+694.17 Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000001
 
531-06-3-1-20-0018  19.06.2020. 19.07.2020. Poveznica
Građenje spojne ceste od mosta "Cetina" na dionici DC 8 Stobreč - Dugi Rat - Omiš do DC70 na katastarskim česticama u katastarskim općinama Tugare i Zakučac na području Grada Omiša u Splitsko – dalmatinskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000134  531-06-3-2-226-20-0011  12.06.2020. 23.06.2020. Poveznica
Magistralni vodoopskrbni cjevovod VS Budrovac - VS Banov Stol na području Grada Đurđevca u Korpivničko-križevačkoj županiji i Općine Šandrovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000180 531-06-3-1-20-0014 12.06.2020. 13.07.2020. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine BRZA CESTA DC12 – Čvorište Vrbovec 2 (DC10)-Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: VRBOVEC 2 – BJELOVAR faza 4.1. - Trasa brze ceste od km 10+560.00 do km cca 15+700.00 –  lijevi kolnik brze ceste Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000118 531-06-3-1-356-20-0014 05.06.2020. 05.07.2020. Poveznica
Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke - Bazen Rijeka Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000173  531-06-3-2-226-20-0016  26.05.2020. 25.06.2020. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (zračnog prometa), 1. skupine, Rekonstrukcija pristanišne zgrade Zračne luke Pula, III. faza: Dogradnja dijela putničke zgrade za otpremu putnika. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000209 531-06-3-2-19-0013 09.01.2020. 09.02.2020. Poveznica