Oglasna ploča

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19) ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka,  infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, željezničke pruge M201 (državna granica – Botovo – Dugo Selo) na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000080 531-06-2-1-19-0013 18.10.2019. 18.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija podmorske 110 kV kabelske veze Hvar - Korčula, Zamjena podmorskog 110 kV kabela, na katastarskim česticama k.o. Pitve u Općine Jelsa u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Jadranskom moru, te u k.o. Vela Luka na području Općine Vela Luka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000085 531-06-2-1-2-19-007 17.10.2019. 29.10.2019. Poveznica
MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE, dionica: Davor, na katastarskim česticama k.o. Davor na području Općine Davor u Brodsko-posavskoj županiji na dijelu k.č.br. 2249, 2815/1, 2828, 3687/3, 2050/1, 3687/2, 2025/7, 2805, 1598 i 2823 sve k.o. Davor  Javni poziv UP/I-350-05/19-01/000121 531-06-2-1-2-19-0009 15.10.2019. 24.10.2019. Poveznica
Izgradnja vjetroelektrane Opor, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Prgomet i k.o. Labin na području Općine Prgomet, u k.o. Radošić na području Općine Lećevica, u k.o. Kaštel Novi i k.o. Kaštel Stari na području Grada Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000097 531-06-2-1-1-19-0006 21.09.2019. 21.10.2019. Poveznica
Izgradnja vjetroelektrane Boraja II, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Blizna na području Općine Marina, u k.o. Ljubitovica, k.o. Bristvica i k.o. Prapatnica na području Općine Seget u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u k.o. Lepenica na području Grada Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji Izmjena i dopuna lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-01/000096 531-06-2-1-1-19-0007 21.09.2019. 21.10.2019. Poveznica
Izgradnja dalekovoda DV 2×400 kV Cirkovce - Pince, infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucija električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Sveti Martin na Muri, na području Općine Sveti Martin na Muri u Međimurskoj županiji Rješenje o ispravci greške UP/I-350-05/19-01/000162 531-06-2-1-1-19-0016 19.09.2019. 19.10.2019. Poveznica
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica i sustav Rastovača i aglomeracije Plitvička jezera 2 - sustav Korenica, Faza 3.: Izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Podustava Drežnik Grad, na katastarskim česticama u k.o. Drežnik 1 (prema situaciji građevine koja je sastavni dio glavnog projekta) na području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000222  531-06-3-2-226-19-0013  17.10.2019. 16.11.2019. Poveznica
Izgradnja državne ceste DC414, dionica: Sparagovići-Doli, Faza 2.: Čvor "Prapratno" i brza cesta od km  9+760 do km 10+700 (trasa brze ceste, čvor "Prapratno", pripadna unutarnja i vanjska odvodnja, pripadne prometnice i objekti, pripadna izmještanja/zaštita postojećih instalacija, sve potrebne nove instalacije, prometna oprema i signalizacija te rasvjeta) u katastarskim općinama k.o. Boljenovići i k.o. Ston na području Općine Ston u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000099 531-06-3-2-226-19-0014 15.10.2019. 25.10.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosjeka i izgradnja drugog kolosjeka željezničke pruge M201 (državna granica-Botovo-Dugo Selo) dionica: Križevci-Koprivnica-državna granica, etapa B, faza B.3. - PODVOŽNJAK IVANEČKI, na budućim novoformiranim česticama u k.o. Koprivnica na području Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačka županija Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000101 531-06-3-1-19-0019 14.10.2019. 23.10.2019. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka, željezničke pruge M201 (državna granica - Botovo - Dugo Selo) na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, Etapa C : kolodvor Koprivnica (isklj.) - kolodvor Novo Drnje (uklj.), Faza C.2. : Pothodnik „Danica“, na k.č. u k.o. Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija Javni poziv UP/I-361-03/18-01/000099 531-06-3-1-19-0016 11.10.2019. 22.10.2019. Poveznica
INA Industrija nafte Rijeka, Izgradnja postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - Koking kompleks, izgradnja luke, skloništa i transportnog sustava za koks II faza - Rekonstrukcija SRU 2 (2. train) na k.č.br. 1494/1, 1496/1, 1496/2, 1497/1, 1613 i 1615 k.o. Kostrena-Barbara (Rafinerija nafte Rijeka) Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000021 531-06-3-1-372-19-0011 10.10.2019. 21.10.2019. Poveznica
Rekonstrukcija - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar - Zadar, građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 1. skupine na postojećoj građevnoj čestici  5455/1 k.o. Zadar, u Zadarskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-01/000257 531-06-3-1-576-19-0015 07.10.2019. 07.11.2019. Poveznica
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: SLAVONSKI BROD – ZAPAD na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici koja će nastati iz katastarskih čestica 2744, 2748/2, 3171/1, 3191/1, 3257, 3273, 3305 u k.o. Brodski Varoš, u Brodsko-posavskoj županiji, Grad Slavonski Brod Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000044 531-06-3-1-372-19-0014  04.10.2019. 03.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - NADOGRADNJA I ELEKTRIFIKACIJA POSTOJEĆE ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET M601 VINKOVCI – VUKOVAR: 3. ETAPA: I. Dionica stacionaže od km cca 0+396,06 do km cca 16+093,36, dionica od kolodvora Vinkovci (isključivo) do kolodvora Vukovar Borovo Naselje (uključivo) i spoj na PS Vinkovci u kolodvoru Vinkovci: Faza 3.2. – elektroenergetski podsustav na budućim novoformiranim građevnim česticama u k.o. Vinkovci II (Grad Vinkovci), k.o. Nuštar (Općina Nuštar), k.o. Bršadin (Općina Trpinja), k.o. Borovo Naselje i k.o. Vukovar  (Grad Vukovar). Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-01/000211 531-06-3-1-1173-19-0023 01.10.2019. 01.11.2019. Poveznica
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 1. skupine - NADOGRADNJA I ELEKTRIFIKACIJA POSTOJEĆE ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET M601 VINKOVCI – VUKOVAR: 3. ETAPA: I. Dionica stacionaže od km cca 0+396,06 do km cca 16+093,36, dionica od kolodvora Vinkovci (isključivo) do kolodvora Vukovar Borovo Naselje (uključivo) i spoj na PS Vinkovci u kolodvoru Vinkovci: Faza 3.3. – prometno-upravljački i signalno sigurnosni infrastrukturni podsustav na budućim novoformiranim građevnim česticama u k.o. Vinkovci II (Grad Vinkovci), k.o. Nuštar (Općina Nuštar), k.o. Bršadin (Općina Trpinja), k.o. Borovo Naselje i k.o. Vukovar  (Grad Vukovar). Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-01/000206 531-06-3-1-1173-19-0022 01.10.2019. 01.11.2019. Poveznica
Građenje građevine, infrastrukturne namjene, energetskog sustava 1. skupine -  kompresorska stanica u Velikoj Ludini i rekonstrukcija pripadajućih plinovoda. Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/18-01/000276 531-06-3-1-356-19-0012 30.09.2019. 30.10.2019. Poveznica
Revitalizacija instalacija i opreme za gašenje i hlađenje na spremnicima grupe A,B,C i E u rafineriji nafte Rijeka, FAZA 2: rekonstrukcija stabilnog sustava za gašenje i hlađenje  za spremnike grupe 331-SA-021, 331-SA-022, 331-SA-023,  331-SA-024  i 331-SA-025 na kč.br. u k.o. Kostrena-Barbara (Rafinerija nafte Rijeka, Primorsko-goranska županija) Izmjena i dopuna građevinske dozvole UP/I-361-03/19-01/000101 531-06-3-1-1173-19-0009  18.09.2019. 18.10.2019. Poveznica
 

Inspekcijska rješenja

Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13)
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj
dokument
- - - - - - -