Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i zamjena povjerljive osobe imenovani su od strane ministra na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19).

Povjerljiva osoba dužna je:
 
  • zaprimiti prijavu nepravilnosti,
  • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
  • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
  • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
  • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
  • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka,
  • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
  • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
  • svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu, pisanim putem na adrsu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu povjerljiva.osoba@mgipu.hr ili izjaviti usmeno na zapisnik.


Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Krešimir Milinović, dipl. pravnik

Zamjenica povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
Sendi Bužleta Špiček, mag.iur.