Mogućnost produženja subvencije

Subvencioniranje kredita može se produžiti za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita a produžuje se za dvije godine i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja.