Mogućnost produženja subvencije

Subvencioniranje kredita može se produžiti za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita a produžuje se za dvije godine i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. 

Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.