Program POS+

Za kupnju stana preko Programa POS+ možete dobiti zajam javnih sredstava i povoljnije bankovne kredite 

Programom POS+ potiče se prodaja stanova na tržištu nekretnina odobravanjem zajmova za kupnju stana javnim sredstvima.
 

Uvjeti za odobrenje zajma

Zajam javnih sredstava može dobiti svaka fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, koji nema u vlasništvu odgovarajuću nekretninu za vlastito stanovanje, a prvenstvo na odobravanje zajma imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba, te zatim građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvu za potrebe svog stanovanja.
 
Zajam se odobrava samo za kupnju stanova izgrađenih u zgradi koja ima akt za uporabu i koji su kao posebni dijelovi nekretnine upisani u zemljišne knjige. Pod istim uvjetima zajam se odobrava i za kupnju ostalih prostorija (garaža i parkirno garažnih mjesta) koji čine samostalnu uporabnu cjelinu i kupuju se uz stan, koje sukladno prostornom planu čine građevinsku cjelinu sa zgradom u kojoj se nalazi stan.
 
Zajam javnih sredstava obavlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Savska cesta 41/6, Zagreb, telefon: 01/6331-600
 

Iznos zajma

Iznos zajma iznosi 400 € po četvornom metru korisne površine stana s time da je maksimalan iznos zajma određen brojem članova obiteljskog domaćinstva i to na način da pripadna površina za jednu osobu iznosi 35 m2, a za svakog slijedećeg člana površina se povećava za dodatnih 10 m2.
 

Osiguranje preostalih sredstava

Preostala sredstva za kupnju stana, do ukupne kupoprodajne cijene stana, osigurava kupac stana: 

 • vlastitim sredstvima
 • namjenskim kreditnim sredstvima, odnosno putem stambenog kredita odobrenog od banke ili stambene štedionice s kojom APN ima sporazum o poslovnoj suradnji.


Rok otplate zajma i visina mjesečnih obroka

Ukupni rok otplate zajma, uključivo rok otplate kredita banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o zajmu. Kupac stana po modelu POS+ prvo vraća kreditna sredstva banci i to na rok ne duži od 28 godina, a tek po zatvaranju kredita poslovne banke počinje vraćati zajam javnih sredstava.
 
Ako za kupnju stana koristite samo javna sredstva, bez kredita banke, rok otplate zajma javnih sredstava može iznositi do osam godina od dana sklapanja ugovora o zajmu, a ovisno o vašim mogućnostima može biti i kraći.
 
Mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se u mjesečnim anuitetima, tako da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, odnosno da je visina mjesečnog anuiteta kredita banke i visina mjesečnog anuiteta kojim se otplaćuje zajam javnih sredstava približno jednaka.


Kamatna stopa na sredstva odobrenog zajma

Kamatna stopa na kredite banaka s kojima APN ima poslovnu suradnju je povoljnija u odnosu na komercijalne uvjete.
 
Kamata na sredstva odobrenog zajma javnih sredstava za razdoblje dok se otplaćuje kredit banke (poček otplate zajma) obračunava se po stopi u visini jedan posto godišnje i pripisuje se glavnici, a za razdoblje otplate zajma kamatna stopa obračunava se po stopi u visini 2 % godišnje.
 

Dokumentacija za zajam

Zahtjev za odobrenje zajma mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i OIB podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu trebate priložiti:

 • presliku osobne iskaznice,
 • predugovor ili ugovor o kupoprodaji stana za čiju se kupnju traži odobravanje zajma,
 • dokaz o osiguranju sredstava (potvrda banke o kreditnoj sposobnosti, izvod s vlastitog računa i sl.),
 • za stanove u zgradama izgrađenim prije 15. veljače 1968 godine uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968, a za stanove u zgradama koje su izgrađene nakon toga datuma, presliku akta za građenje i akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan koji namjerava kupiti,
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka,
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema odgovarajuću nekretninu za stanovanje,
 • za zaštićene najmoprimce akt koji je bio osnova stjecanja prava na zaštićenu najamninu i
 • izjavu kojom se obvezuje otkazati ugovor o najmu postojećeg stana i predati taj stan najmodavcu po useljenju u kupljeni stan.


Koraci za kupnju stana 

Postupak kupnje stana po programu POS+ teče u nekoliko koraka:

 1. Kupac sam odabire stan na tržištu i s predugovorom o kupoprodaji stana (ili s ugovorom) odlazi u jednu od banaka koja s APN-om ima poslovnu suradnju 
 2. Banka provjerava urednost dokumentacije za stan koji se namjerava kupiti  i vrši provjeru kreditne sposobnosti kupca
 3. Banka dostavlja APN-u ispunjeni Zahtjev za zajam javnih sredstava kao i Potvrdu o kreditnoj sposobnosti za kupca, Odluku o odobrenju kredita zajedno s pripadajućom dokumentacijom 
 4. APN vrši kontrolu zaprimljene dokumentacije te donosi “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” koju dostavlja poslovnoj banci.
 5. Kupac potpisuje Ugovor o kreditu s bankom. Kupci koji imaju Predugovor prije ugovora o kreditu zaključuju “glavni” Ugovor o kupoprodaji nekretnina. Banka dostavlja APN-u Ugovor o kreditu, dokaz o isplati kreditnih sredstava i dokaz o uplati učešća na račun Prodavatelja te Ugovor o kupoprodaji (ukoliko je ranije dostavljen Predugovor). Ugovor o kupoprodaji stana mora biti izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 6. APN izrađuje Ugovor o zajmu javnih sredstava i poziva kupca na potpisivanje
 7. APN upisuje hipoteku (2. mjesto) na stanu u visini iznosa zajma javnih sredstava
 8. APN uplaćuje iznos javnih sredstava iz Programa POS+ na račun prodavatelja
 

Dodatne informacije: