Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

Na jednom mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji građanima putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora. ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

Struktura, sadržaj, način rada, oblik i elektronički standard ISPU-a, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju tim sustavom, te javnopravna tijela koja su prostorne i druge podatke dužna učiniti dostupnima putem ISPU-a i način na koji su to dužna učiniti propisani su Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15).

ISPU je organiziran kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. Trenutno  su u fukciji slijedeći moduli:

U postupku je razvijenje i novih modula:

Pristup modulima omogućen je ovlaštenim korisnicima i građanima  u opsegu određenom zakonima i podzakonskim aktima.

Centralno mjesto za pristup modulima ISPU-a te skupovima podataka učitanim kroz module je geoportal ISPU-a na adresi https://ispu.mgipu.hr/.


Dodatne informacije: