Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

Na jednom mjestu dostupni podaci o korištenju prostora

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslovnih procesa propisanih Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i podzakonskim propisima. ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

Struktura, sadržaj, način rada, oblik i elektronički standard ISPU-a, ovlasti i obveze u vođenju i upravljanju tim sustavom, te javnopravna tijela koja su prostorne i druge podatke dužna učiniti dostupnima putem ISPU-a i način na koji su to dužna učiniti propisani su Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15).

Člankom 5. Uredbe određeno je da se ISPU organizira kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. 

Moduli su:


ISPU je moguće proširivati i drugim modulima od utjecaja na prostorno planiranje i/ili praćenje stanja u prostoru.

Uz gore navedene module, u postupku je i razvijanje novih modula:
 

Centralno mjesto za pristup modulima ISPU-a te skupovima podataka učitanim kroz module je geoportal ISPU-a na adresi https://ispu.mgipu.hr/. Pristup modulima omogućen je ovlaštenim korisnicima i građanima  u opsegu određenom zakonima i podzakonskim aktima.