Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Odluku o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske donio je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora 7. svibnja 1999. godine

Odluku o Izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine. 

Temeljem usvojene Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske, koju je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio u lipnju 1997. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, izradilo je Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti za provođenje Strategije.

Programom su pobliže određeni osnovni ciljevi razvoja u prostoru, kriteriji i smjernice za uređenje prostornih i drugih cjelina, te prijedlozi prioriteta za ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja. Nadalje, Programom su određene i osnove za organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora, sustav središnjih naselja i sustav razvojne državne infrastrukture, te mjere i smjernice za zaštitu i unapređenje okoliša.

Strategija i Program prostornog uređenja čine jedinstveni dokument prostornog uređenja, kojeg donosi Hrvatski državni sabor.

Program se obvezno primjenjuje pri izradi svih budućih resornih i sektorskih razvojnih programa, a osobito pri izradi prostornih planova županija, općina, gradova i naselja te prostornih planova područja posebnih obilježja, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Program sadrži kartografske prikaze prostora i sustava koji trebaju služiti kao osnova za daljnju razradu putem dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga, uz poštivanje smjernica određenih Strategijom i Programom. Program izdvaja i naglašava prioritete koji su osobito prepoznatljivi u grafičkim prilozima, pri čemu projekcije Strategije i dalje ostaju kao dugoročna orijentacija prostornog razvoja u cjelini i po sektorima.

 

Organizacije izrade

Odgovorni koordinator: Matija Salaj, dipl.ing.arh., ravnatelj Zavoda; Koordinatori za prostorne sustave: Ratko Cimerman, dipl.ing.arh., načelnik, Antun Paunović, dipl.ing.arh., načelnik. 

Koordinatori sektora: Aleksandar Bašić, dipl.ing.arh., načelnik, Velimir Dumičić, dipl.ing.prom., viši savjetnik, Nataša Furlan-Zimmermann, dipl.ing.arh., viši savjetnik, Mirjana Turnšek, dipl.ing.arh.,v.d. načelnik; Koordinatori sadržaja i izrada kartografskih prikaza: Ratko Cimerman, dipl.ing.arh., načelnik, Željko Veseli, dip.ing.arh., viši savjetnik; Stručni suradnici: mr.sc. Tonko Radica, prof.geograf. načelnik, Miroslav Villi, dipl.ing.arh. viši savjetnik, Jadranka Vranek, dipl.ing.arh. viši savjetnik.

Suradnja ministarstava, državnih uprava i javnih poduzeća: Resorske strategije i razvojne studije: Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Prijedlog Strategije razvitka prometnog sustava Republike Hrvatske, 1998.; Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine: Zaštita graditeljske baštine, 1996. za Strategiju prostornog uređenja Republike Hrvatske; Ministarstvo turizma: Razvojna Strategija hrvatskog turizma, 1993.; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Strategija razvitka hrvatske poljoprivrede, 1995.; Ministarstvo gospodarstva: Hrvatska elektroprivreda d.d.; Ministarstvo zdravstva: Zdravstvo; Ministarstvo rada i socijalne skrbi: Socijalna skrb i rad; Ministarstvo obrane: Glavni stožer - Katastar miniranog prostora Republike Hrvatske; Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zaštita prirodne baštine, 1995. za Strategiju prostornog uređenja Republike Hrvatske; Državna uprava za vode Studija: Vodnogospodarstvo; Državna geodetska uprava; Hrvatske vode, Zagreb; Energetski institut 'Hrvoje Požar' d.o.o., Zagreb Program razvoja i organizacije hrvatskog energetskog sektora (PROHES); Agencija za posebni otpad, Zagreb Studijske podloge prijedloga lokacija hidroelektrana, termoelektrana, prijenosne elektro-energetske mreže i odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada, Katastar deponija otpada Republike Hrvatske.