Voditelji manje složenih radova

I. Imenovanje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe za manje složene radove

Prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15), poslove voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe (naglasak je na „u svojstvu odgovorne osobe“) mogu obavljati ovlašteni voditelji građenje/radova upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova te osobe koje su završile srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci te položen stručni ispit. 

Manje složeni radovi za koje je potrebno imenovati voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe su:

 • manje složeni zemljani radovi (iskopi do dubine od 1 m od razine okolnog tla, iskopi do 30 m³ i sl.),
 • izvedba sportskih terena i parkirališta,
 • manje složeni podvodni radovi (ronilačka pripomoć kod sanacije obala u podvodnom dijelu, podvodne ugradnje betona, tesarskih i armiračkih radova, kod postavljanja podvodnih instalacija, podvodni ručni iskop refulerima, podvodno rezanje i varenje i sl.),
 • zidarski radovi (zidanje zidova, žbukanje, fasade, fasadni toplinski sustavi, sanacija betona, priprema podloge za završne obloge, suhi estrih, industrijski podovi, podne cementne glazure i sl.),
 • izolaterski radovi,
 • tesarski radovi,ž
 • ugradnja vanjske stolarije i bravarije,
 • krovopokrivački radovi,
 • vodoinstalaterski radovi i slični radovi (sanitarni uređaji, instalacije vodovoda i kanalizacije, mokri dio instalacije protupožarne zaštite, uređaji za uklanjanje otpada, razvodi za navodnjavanje i sl.),
 • radovi ugradnje instalacija grijanja i hlađenja (instalacije grijanja i hlađenja, ventilacije i klima uređaji i sl.),
 • radovi ugradnje liftova i eskalatora (ugradnja liftova, eskalatori, kosih i vertikalnih podiznih platformi, industrijskih pretovarnih platformi, hidrauličnih rampi i sl.),
 • plinoinstalaterski radovi,
 • radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike,
 • manje složeni elektroinstalaterski i komunikacijski radovi (elektro-instalacije i instalacije komunikacija u zgradama do 1 kV)te
 • drugi slični manje složeni radovi.

Manje složeni radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe su:

 • staklarskih radova,
 • limarskih radova,
 • stolarskih radova,
 • parketarskih i sl. radova,
 • podopolagačkih radova i radova oblaganja (kamenarski, kamenorezački, keramičarski),
 • radova završne obrade podova (teracerski, kulir, dekorativni beton i sl.),
 • soboslikarskih i ličilačkih radova (priprema podloge, ličenje, bojanje, postavljanje tapeta),
 • gipsarskih radova, štukatura i sl.,
 • radova strojnog bušenja i rezanja uključujući horizontalno bušenje ispod prometnica,
 • okana (šahtova) na distribucijskim sustavima, cjevovodima, prometnicama i sl.,
 • hortikulturnog uređenja i radova uređenja okoliša,
 • rekreacijskih terena i pješačkih površina (staza, nogostupa i sl.),
 • radova na održavanju vezova, privezišta i drugih dijelova luke (zamjena lanaca sidrenih sustava, izmjena konopa, izmjena škopaca, čišćenje bova za privez i sl.)
 • i drugih sličnih radova.

Što se tiče obavljanja (izvođenja) prije navedenih manje složenih radova na gradilištu, potrebno je pojasniti kako njih smiju i mogu na gradilištu izvoditi majstori, poslovođe i predradnici u okviru vještina i kompetencija koje su stekli svojim obrazovanjem (npr. zidarske radove smije izvoditi majstor koji je položio zidarski majstorski ispit, poslovođa kojem je priznat majstorski status ili ima odgovarajući stupanj obrazovanja te predradnik koji ima najmanje trogodišnju strukovnu školu i pet godina radnog iskustva na poslovima u području graditeljstva), a samo vođenje tih radova na gradilištu, odnosno odnosi između majstora, poslovođe i predradnika te drugih radnika su pitanja organizacije izvođenje tih radova i pravila struke.

Zaključno, majstor, poslovođa i predradnik ne mogu biti imenovani voditeljem radova u svojstvu odgovorne osobe.

Majstor, poslovođa i predradnik mogu voditi manje složene radove na nekom gradilištu u organizacijskom smislu u cilju razdiobe operativnog posla i kontrole njegove izvršenosti po svakom radniku kojem su hijerarhijski nadređeni.

Kao potvrda navedenog, navodi se kako je glavni posao voditelja građenja/radova kao odgovorne osobe na gradilištu, pa tako i voditelja manje složenih radova, brinuti o usklađenosti i odstupanjima građenja od uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa, dužan je kontrolirati da se radovi izvode u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke pri čemu naročito treba voditi računa o tome da se:

 • radovi izvode tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu,
 • ugrađuju građevni i drugi proizvodi te postrojenja u skladu s Zakonom o gradnji i posebnim propisima,
 • osiguraju dokazi o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određeni Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom,
 • gospodari građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
 • oporabljuje i/ili zbrinjava građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
 • sastavi pisana izjava o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine itd.

Odgovorna osoba koja vodi građenje vodi građevinski dnevnik te je dužna voditi računa o:

 • prispjeću projekata odnosno njihovih dijelova, prema kojima se gradi građevina, te o njihovim izmjenama i dopunama,
 • prispjeću i porijeklu građevnih proizvoda i opreme koje se ugrađuje s dokazima o njihovoj uporabljivosti,
 • vremenskim i drugim uvjetima bitnim za izvođenje radova,
 • predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova,
 • obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova (npr. temeljne jame odnosno tla, skela, oplate, armature, izvedba probne dionice i dr.), ugrađenih proizvoda i opreme itd.

Sve prethodno navedeno ne može biti stavljeno u zadaću majstoru, poslovođi ili predradniku pa niti za manje složene radove.


II. Vođenje pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija

Vođenje organizacije pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija može se povjeriti:

 1. osobi s majstorskim ispitom ili priznatim majstorskim statusom - majstorski ispit je državno priznati ispit, a zvanje majstora temelj je za osnivanje vlastitog obrta,
 2. osobi koje ispunjavaju uvjete za poslovođu ili predradnika:
  Uvjete za poslovođu ispunjava osoba koja ima položen majstorski ispit, priznat majstorski status iz područja graditeljstva (točka 1.) ili viši stupanj obrazovanja iz područja graditeljstva.
  Uvjete za predradnika ispunjava osoba koja ima najmanje stečenu kvalifikaciju na razini 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira („Narodne novine“ broj 22/13) iz područja graditeljstva i pet godina radnog iskustva na poslovima u području graditeljstva.

NA PRIMJER 
 

NAPOMENA:

IZVOĐAČ mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova pa tako i voditelja manje složenih radova. U smislu Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), pod pojmom zapošljavanja radnika podrazumijeva se zasnivanje radnog odnosa, sklapanjem ugovora o radu.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE ILI IZVOĐENJA RADOVA iz članka 3. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.)
Ukoliko se na postojećoj građevini, u svrhu održavanja ili izvođenja radova iz članka 3. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, obavlja samo jedan od manje složenih radova, iz skupine radova za koje je potrebno imenovati voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe, nije potrebno imenovati voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe za taj rad (npr. zamjena dotrajale vodoinstalacije, obnova fasade, popravak dijelova građevine, postavljanje uređaja za klimatizaciju i sl.).

GRADNJA NOVE GRAĐEVINE, REKONSTRUKCIJA I UKLANJANJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE
U slučaju kada se na građevini izvode radovi iz skupine manje složenih radova za koje je potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja unutar jedne struke (npr. građevinske struke), izvođač mora imati zaposlenog najmanje jednog voditelja manje složeni radova te struke (građevinske struke).
U slučaju kada se izvode radovi iz skupine manje složenih radova za koje je potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja i različitih struka (npr.: građevinske i strojarske struke), izvođač mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja.

OVLAŠTENI VODITELJ RADOVA/GRAĐENJA, zaposlenik izvođača koji je izvođenje manje složenih radova ugovorio s drugim izvođačem, može obavljati poslove voditelja radova/građenja na istoj građevini i za radove koje izvodi taj izvođač (koji nema zaposlenog ovlaštenog voditelja radova/građenja), ako su za građenje te građevine izvođači međusobno sklopili ugovor o poslovnoj suradnji.