Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj


ZAPOČINJANJE DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA ZA STRANE PRAVNE OSOBE

 
A. STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-A

A.1 Privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja u toj državi obavlja djelatnost prostornog uređenja može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku. Obrazac izjave nalazi se ovdje.

Uz izjavu potrebno je dostaviti:
  1. dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe uz eventualna ograničenja, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja (potvrda nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti matične zemlje i registracija) ili važeća licenca odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira
  2. dokaz o osiguranju od odgovornosti strane osobe za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama (dokaz je ugovor ili polica osiguranja potpisana s obje strane, od ugovaratelja osiguranja i osiguravatelja; odredbe moraju važiti na području RH; mora sadržavati odredbu o obveznom produženju roka važenja nakon isteka police/ugovora),
  3. punomoć za zastupnika stranke, opunomoćenika ili opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj sukladno člancima 32., 36. i 37. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09).

Napomena: Uz navedene dokaze obvezno se prilažu i njihovi prijevodi na hrvatski jezik. Ministarstvo može od podnositelja zatražiti i dodatna objašnjenja.


Obrazac izjave s prilozima šalje se na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili se dostavlja osobno u Pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. U elektroničkom obliku može se dostaviti na e-mail adresu prostorno.uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr.


NAPOMENA: U vezi obavljanja poslova prostornog uređenja, propisano je da ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a, zaposlena kod strane osobe, ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru.

Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu.

A.2 Trajno obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15, 118/18, 110/19) i drugim posebnim propisima. Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.


B STRANE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ DRŽAVI

B.1 Privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

B.1.1 Država je članica Svjetske trgovinske organizacije

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost prostornog uređenja, ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15118/18, 110/19) i drugim posebnim propisima (mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, te mora imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom). Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.

B.1.2 Država nije članica Svjetske trgovinske organizacije

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost prostornog uređenja, ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15118/18, 110/19) i drugim posebnim propisima (mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, te mora imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom). Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.

Potrebno je dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane pravne osobe mogu obavljati djelatnost prostornog uređenja na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke i pravne osobe mogu obavljati djelatnost prostornog uređenja u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. To je smisao pojma uzajamnosti, naime, uzajamnost pretpostavlja da jedna država svoje postupanje prema državljanima druge države čini zavisnim od postupanja te države prema njenim državljanima.

NAPOMENA: Fizička osoba, zaposlena kod pravne osobe sa sjedištem u trećoj državi, koja u toj državi ima pravo obavljati poslove prostornog uređenja, ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt urbanist, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova prostornog uređenja za osobe arhitektonske struke provodi i rješenje o tome donosi Hrvatska komora arhitekata, na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te drugim posebnim propisima. (link http://www.arhitekti-hka.hr/ ).

B.2 Trajno obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost prostornog uređenja ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15118/18, 110/19) i drugim posebnim propisima. Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.
 
NAPOMENA: Za strane pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koje trajno obavljaju djelatnosti prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj te za pravne osobe sa sjedištem u trećoj državi koje ispunjavaju gore navedene uvijete, Ministarstvo ne izdaje potvrde niti vodi evidenciju.

 

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se srijedom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati na broj: 01/3782-161