Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku.

Uz izjavu mora priložiti isprave kojima se dokazuje:

  • pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe
  • da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ujedno skrećemo pozornost da se pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja, sa sjedištem u drugoj državi Europskog gospodarskog prostora, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

NAPOMENA: Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora, zaposlenik strane pravne osobe koja obavlja djelatnost prostornog uređenja ili djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno zaposlenik strane pravne ili strane fizičke osobe obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati navedene poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru.

Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja i o tome izdaje potvrdu.

Obrazac izjave s prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili osobno u Pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. U elektroničkom obliku obrazac izjave s prilozima može se dostaviti:


Dodatne informacije: