Popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija (REVIDENTI)

Sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17), kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine, ovisno o značajkama građevine, odnosno predgotovljenog dijela građevine mora se provesti s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost.

Statički složene konstrukcije u smislu Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“, broj 32/1469/14, 27/15), su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta za statički složene konstrukcije (određene člankom 3. Pravilnika o kontroli projekata - »Narodne novine«, broj 32/14).

Prema članku 61. stavak 2. Zakona o gradnji, ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata daje i ukida Ministarstvo.

Ovlaštenje za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija daje se za stručno područje:

 1. betonskih i zidanih konstrukcija (BK),
 2. metalnih i spregnutih konstrukcija (MK),
 3. drvenih konstrukcija (DK),
 4. geotehničkih konstrukcija (GK).


1. Uvjeti za dobivanje ovlaštenja podnositelja zahtjeva koji nije bio revident:

1.1. Podnositelju zahtjeva koji nije bio revident daje se ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK), metalnih i spregnutih (MK) i drvenih konstrukcija (DK), ako je ovlašteni inženjer građevinarstva, ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci, projektirao je najmanje deset statički složenih konstrukcija za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz četiri različita stručna područja navedena u članku 2. stavku 2. točkama TP 1., 2. i 3. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 32/14, 69/14, 27/15), koji je bio nadzorni inženjer barem jedne građevine sa statički složenom konstrukcijom i koji je dao značajan doprinos tehničkoj struci.

1.2. Podnositelju zahtjeva koji nije bio revident daje se ovlaštenje za stručno područje geotehničkih konstrukcija (GK), ako je ovlašteni inženjer građevinarstva, ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci, projektirao je najmanje deset statički složenih konstrukcija za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz članka 2. stavka 2. točke TP 4. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 32/14, 69/14, 27/15), od kojih četiri moraju biti svrstane u podtočke 10. i 11. Točke TP4, koji je bio nadzorni inženjer barem jedne statički složene konstrukcije i koji je dao značajan doprinos tehničkoj struci.
 

2. Uvjeti za dobivanje ovlaštenja podnositelja zahtjeva koji je ovlaštenje dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000):

2.1. ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK), stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija mostova (BKM), stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija u zgradarstvu (BKZ), stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija pomorskih građevina (BKP) i stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija kolničkih konstrukcija (BKK) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000);

2.2. ovlaštenje za stručno područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) i stručno područje metalnih i spregnutih konstrukcija mostova (MKM) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000);

2.3. ovlaštenje za stručno područje drvenih konstrukcija (DK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje drvenih konstrukcija (DK) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000);

2.4. ovlaštenje za stručno područje geotehničkih konstrukcija (GK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštita građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih konstrukcija (G), stručno područje nasipa, armiranog i čavlanog tla, nasutih brana, usjeka, stabilizacije klizišta te odlagališta rasutih materijala i otpada (GN), stručno područje temeljnih konstrukcija, poboljšanja temeljnog tla, potpornih konstrukcija te konstrukcija zaštite građevnih jama (GT) i stručno područja podzemnih građevina i tunela (GP) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000, 89/2000).


Prilozi zahtjevu za dobivanje ovlaštenja:

1. Podnositelj zahtjeva koji nije bio revident prilaže:

 • obrazac zahtjeva, Prilog 1,
 • presliku odgovarajuće diplome (diplomskog studija/poslijediplomskog studija),
 • presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o projektiranju deset statički složenih konstrukcija u posljednjih deset godina dani kronološkim redom (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz),
 • dokaz o provedenom stručnom nadzoru građevine sa statički složenom konstrukcijom (presliku rješenja o imenovanju nadzornog inženjera ili drugi odgovarajući dokaz),
 • dokaz o značajnom doprinosu tehničkoj struci ili dokaz o stručnom radu (preslik potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantim bazama podataka koju izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu),
 • upravne pristojbe u iznosu od 35 kn – nalijepljene na podnesak (temeljem odredbi Zakona o upravnim pristojbama, „Narodne novine“, broj 115/16) i
 • druge dokaze prema potrebi.

2. Podnositelj zahtjeva, koji je ovlaštenje dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000), prilaže:

 • ispunjene točke 1., 2., 3. i 8. obrasca zahtjeva, Prilog 1,
 • presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
 • presliku ranije izdanog ovlaštenja za kontrolu projekata,
 • upravne pristojbe u iznosu od 35 kn – nalijepljene na podnesak (temeljem odredbi Zakona o upravnim pristojbama, „Narodne novine“, broj 115/16).

POPIS OVLAŠTENIH OSOBA za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija (REVIDENTI) (pdf) (csv