Vukovarsko-srijemska županija

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša
Adresa: Županijska 9, Vukovar
Tel: 032/ 492-033
Fax: 032/ 492-090
Pročelnik: Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

Upravni odjel u Županji
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 18, Županja
Tel: 032/ 826-307
Fax: 032/ 826-309
Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.

Upravni odjel u Iloku
Adresa: Trg Nikole Iločkoga 13, Ilok
Tel: 032/ 590-102
Fax: 032/390-108
Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.

Upravni odjel u Otoku
Adresa: Vladimira Nazora 1/I kat, Otok
Tel: 032/ 340-055, 032/ 340-056
Fax: 032/340-057
Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.

GRAD VINKOVCI
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Adresa: Bana Jelačića 1, Vinkovci
Tel: 032/ 638-463
Fax: 032/ 493-312
Pročelnik: Mario Naglić dipl.iur.

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar
Tel: 032/ 456-561
Fax: 032/ 456-580
Pročelnica: Ivana Arambašić