Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) temelj su hrvatske razvojne  strategije. Mobilizacijom dodatnih javnih nacionalnih i privatnih sredstva za rast i  otvaranje radnih mjesta umanjit će se regionalne nejednakosti unutar zemlje.

Ulaganja ESI fondova usmjeravaju se na rješavanje glavnih razvojnih nedostataka i jačanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije, što će pomoći Hrvatskoj u  ostvarivanju nacionalnih ciljeva iz strategije EUROPA 2020 i njezinih glavnih  inicijativa.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.


Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'

Europska komisija odobrila je Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 12.  prosinca 2014. godine, i to među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga  operativnih programa svih država članica. Time je Republici Hrvatskoj omogućeno  korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda,  koji su sastavni dio ESI fondova.

Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' izrađen je u suradnji tijela državne  uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva.

CILJ: Programom se provodi kohezijska politika EU i doprinosi rastu i stvaranju  radnih mjesta poticanjem ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima  prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanjem potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.


Kako je energetska obnova javnih zgrada povezana s ESI fondovima?

Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 2014.-2020. sastoji se od 10  prioritetnih osi - jedna od njih je i prioritetna os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Cilj prioritetne osi je doprinijeti učinkovitom i održivom korištenju energije te smanjenju emisija stakleničkih plinova. Ova prioritetna os izravno doprinosi ostvarenju energetsko-klimatskih ciljeva sadržanih u strategiji EUROPA 2020.

Unutar prioritetne osi nalazi se investicijski prioritet 4c -Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE-a u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i zgrade u stambenom sektoru.

Specifični ciljevi iz nadležnosti MGIPU

  • 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora - alokacija: 211.810.805 €
  • 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) - alokacija: 100.000.000 €

Ukupna alokacija: 311.810.805 €


Uloga MGIPU u sustavu upravljanja ESI fondovima?

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko tijelo razine 2 – oba su nadležna za specifične ciljeve 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora i 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama.

Oba specifična cilja obuhvaćena su investicijskim prioritetom 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE-a u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i zgrade u stambenom sektoru, koji je dio prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Za više informacija o pozivima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja saznajte odabirom određenog poziva a za ostale informacije obratite se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/
 

Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole korisnik je bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svrha projekta „Tehnička pomoć za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja“ je doprinijeti odgovarajućim ljudskim i materijalnim resursima za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sektoru za programe i projekte Europske unije, potpora učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

Plan Ministarstva je osigurati potrebna sredstva za plaće zaposlenika, analize povezane s upravljanjem ljudskim resursima, kroz edukacije osposobljavati zaposlenike za učinkovito upravljanje i provedbu Operativnog programa, osigurati logističku potporu za rad i osposobljavanje, angažiranje vanjskih stručnjaka za potporu provedbi programa i poslovnim procesima, unaprjeđenje postojećih i razvoj novih IT sustava, potpora radu odbora, radnih skupina i mreža te podršku informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu kroz pripremu  i izradu promidžbenih materijala te organizaciju naših informativnih i provedbenih radionica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.756.000,00 kn od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 12.542.600,00 kn.