Urbanistički planovi uređenja državne razine


 
Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' Medvednica i pripadajuće Strateške studije o utjecaju na okoliš za UPU 'Skijaški kompleks' Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine.

Izvješće o javnoj raspravi (pdf, 75 MB)

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica ("Narodne novine“, broj 61/15). UPU Skijaški kompleks temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14) te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru te detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i uvjete korištenja.

S obzirom da se obuhvat UPU Skijaški kompleks nalazi unutar područja Parka prirode, odnosno unutar područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, planiranje i korištenje prostora se radi zaštite i ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz određena ograničenja, koja se u najvećoj mjeri odnose na potrebu očuvanja krajobraznih vrijednosti područja te zaštiti šuma, livada i tla, što se treba postići poštivanjem mjera zaštite utvrđenih ovim planom. U postupku izrade UPU Skijaški kompleks proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u sklopu koje je proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u Konačni prijedlog UPU Skijaški kompleks ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana: 

 

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš: 
Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica i pripadajuće Strateške studije o utjecaju na okoliš za UPU 'Vršna zona', Medvednica provedena je u razdoblju od 06. ožujka do 04. travnja 2017. godine. 

Izvješće o javnoj raspravi(pdf, 66 MB)

Urbanistički plan uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica izrađen je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja " Vršna zona", Medvednica ("Narodne novine“, broj 61/15). UPU Vršna zona temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14), a izrađuje se s ciljem utvrđivanja opterećenja prostora vršnog područja te sagledavanja načina korištenja, uređenja i zaštite prostora kroz međuutjecaj s okolnim sadržajima.

S obzirom da se obuhvat UPU Vršna nalazi unutar područja Parka prirode, odnosno unutar područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, planiranje i korištenje prostora se radi zaštite i ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz određena ograničenja, koja se u najvećoj mjeri odnose na potrebu očuvanja krajobraznih vrijednosti područja te zaštiti šuma, livada i tla, što se treba postići poštivanjem mjera zaštite utvrđenih ovim planom. U postupku izrade UPU Vršna zona proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u sklopu koje se proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u Konačni prijedlog UPU Vršna zona ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:
 

Postupak izrade plana: 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica
Narodne novine broj 103/17

02.08.2017. – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donosi Odluku o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.

Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica, za javnu raspravu
Narodne novine broj 6/2017

28.05.2015. - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica, s kartografskim prikazom
 

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:

24.02.2017. - Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU državne razine 'Vršna zona' s Prijedlogom UPU državne razine 'Vršna zona'

24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica

STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

23.03.2016. - Odluka o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

15.02.2016. - Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica

12.02.2016. - Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica