O nama

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) osnovana je kao javna ustanova za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela s tim u vezi. Počela je s radom 10. veljače 2014. godine.

Agencija obavlja poslove s javnim ovlastima kako slijedi:
 
  • provodi postupak i donosi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim ovim Zakonom,
  • priprema rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za predmete u slučajevima iz podstavka 1. ovoga članka te ih dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada,
  • prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada u županijama i gradovima,
  • predlaže Ministarstvu, županijama i gradovima mjere u svrhu poboljšanja učinkovitosti rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada,
  • evidentira ozakonjene zgrade u informacijskom sustavu prostornog uređenja,
  • prati naplatu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po izdanim rješenjima,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom.

Agencija prestaje s radom 30. lipnja 2019. godine sukladno Zaključku Vlade od 2. kolovoza 2018. godine.