Područje građevinske inspekcije

Prijavljujem bespravnu gradnju i molim provjeru (gradnja bez građevinske dozvole, preblizu obale, na čestici do koje nema puta). Lokacija je _____________.
Prijave o nezakonitom građenju imaju karakter prijedloga odnosno inicijative. Naime građevinska inspekcija obavlja inspekcijske nadzore po službenoj dužnosti, sukladno mjesečnim planovima rada koji se sastavljaju na temelju godišnjeg Plana rada. Radi zaštite javnog interesa, prioritetno se obavljaju nadzori građenja u posebno zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi i izvan građevinska područja te nadzori građenja koje je upravo u tijeku, a prema saznanjima inspekcije građenje se izvodi bez propisanog akta. Ukoliko prijava nije anonimna, o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama nadležna inspekcija obavještava poznatog prijavitelja. Građevine za koje je u tijeku  postupak ozakonjenja, ne predstavljaju prioritet za postupanje građevinske inspekcije, sve do pravomoćnog okončanja postupka ozakonjenja.

Molim da se izvrši rješenje KLASA: UP/I-362-02/03-02/***, Ur.broj: 531-07/3-4-1-03-3, od   22.05.2003. godine. Rješenje nikad nije izvršeno.
Prije odluke o izvršenju svakog pojedinog inspekcijskog rješenja provjeravaju se sve okolnosti i aktualne činjenice, kako bi prisilno uklanjanje građevina iz prostora bilo svrhovito i u općem interesu. Iz tog razloga se prije svega uklanjaju građevine koje se grade ili su izgrađene izvan građevinskog područja i za koje nije moguće ishoditi akt o građenju. Pri tom se napominje, ukoliko je postupak ozakonjenja građevine u tijeku, da je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) određeno da će građevinski inspektor po zahtjevu investitora nezakonite zgrade prekinuti postupak izvršenja inspekcijskog rješenja do pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, da će obustaviti postupak izvršenja ukoliko investitor dostavi pravomoćno rješenje o ozakonjenju, odnosno da će nastaviti s inspekcijskim postupkom ukoliko upravno tijelo odbije zahtjev za ozakonjenjem. Sve navedeno znači da će građevinski inspektor utvrđivati činjenično stanje i poduzimati propisane mjere na navedenoj lokaciji nakon okončanja postupka ozakonjenja.

Susjed je uređivao stambeni prostor. Za vrijeme izvođenja radova došlo je do pucanja žbuke u mom stanu! Molim vas da  iziđete na teren i utvrdite nastalu štetu.
Građevinska inspekcija nije nadležna u inspekcijskom nadzoru utvrđivati materijalnu štetu na susjednim nekretninama, koja je nastala bilo zakonitim bilo nezakonitim građenjem, jer su imovinsko-pravni problemi i pitanja nadoknade štete u nadležnosti sudova, koji postupaju na temelju važećih odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o obveznim odnosima. U obavljanju inspekcijskog nadzora, građevinski inspektor će provjeriti zakonitost građenja i poduzeti mjere ukoliko utvrdi da se građenje obavlja protivno propisima čiju je primjenu nadležan nadzirati.

Na parceli do naše radnici su počeli sa iskopom temelja bez valjanih dozvola. Molimo vas da hitno iziđete dok radovi nisu uznapredovali pa će biti kasno za zaustavljanje istih.
Zahtjev za hitan izlazak inspektora opravdan je u slučajevima koji ukazuju da je ugrožena stabilnost građevine koja se gradi, stabilnost okolnih građevina ili da je na drugi način ugrožen život i zdravlje ljudi. Kako Vaša prijava ne ukazuje na takvu ugroženost, Vašu smo poruku proslijedili na nadležno postupanje Područnom uredu/jedinici ove Uprave.