Tipski projekt

Što je tipski projekt?

Tipski projekt je projekt koji sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta bez definiranja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji i za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo Rješenje o  tipskom projektu.

Napomena:
Iako se u praksi često susrećemo s izrazom „tipske građevine“, Zakonom o gradnji propisano je da se pod pojmom „tipski projekt“ (pa tako i tipska građevina) smatra samo onaj za koji je Ministarstvo izdalo Rješenje o tipskom projektu.

Tipski projekt + Rješenje o tipskom projektu = valjani tipski projekt

Tko i kako se izrađuje tipski projekt?

Tipski projekt izrađuje projektant - fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.

Popis ovlaštenih osoba dostupan je na internetskim stranicama:

Ako u izradi tipskog projekta sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.

Glavni projektant može biti istodobno i projektant jednog od dijelova glavnog projekta.

Projekti se izrađuju u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju toga Zakona i posebnim propisima, te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uređena tim Zakonom ili spomenutim propisima.

Koje vrste projekata sadrži tipski projekt?

Ovisno o vrsti građevine ili njezinog dijela tipski projekt može sadržavati jedan ili više projekata različitih struka (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski).

Na primjer:

 • tipski projekt za reklamni stup može se sastojati samo od građevinskog projekta,
 • tipski projekt za kiosk (zgradu) mora se sastojati najmanje od arhitektonskog i građevinskog projekta,
 • tipski projekt za prenosivu autoplin jedinicu se sastoji od građevinskog, elektrotehničkog  strojarskog projekta, 

i slično.

Što svaki tipski projekt mora sadržavati?
Svaki tipski projekt mora sadržavati opći (naslovna stranica, popis suradnika, popis svih mapa, sadržaj mape) i tehnički dio (tehnički opis, proračun, program kontrole i osiguranja kvalitete, procjena troškova, grafički prilozi,…).

NASLOVNA STRANICA svake mape tipskog projekta obavezno sadrži:

 1. naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe registrirane za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: projektantski ured) koji je izradio projekt,
 2. naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnositelja zahtjeva,
 3. naziv građevine ili njezinog dijela (potrebno je navesti područje primjene tipskog projekta ukoliko se isti ne može primjenjivati na području cijele Republike Hrvatske u tom slučaju se navodi opterećenje na koje je proračunata građevina ili dio građevine, npr. KONTEJNER axb m, za projektirano opterećenje vjetar vb0=__ m/s, snijeg sk=__  kN/m²),
 4. zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta,
 5. razinu razrade odnosno namjenu projekta: »TIPSKI PROJEKT«,
 6. strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi
 7. redni broj mape u nizu mapa koje čine cjeloviti projekt,
 8. ime, te potpis i otisak pečata projektanta u originalu,
 9. ime, te potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu u originalu,
 10. mjesto i datum izrade projekta, te
 11. površinu dimenzija 9 x 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje rješenja o tipskom projektu.
 12. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, te potpis i otisak pečata glavnog projektanta u originalu.
 13. Ako projekt odnosno pojedina mapa podliježe kontroli projekta, na poleđini naslovne strane treba biti predviđen prostor za pečat i potpis ovlaštenog revidenta.

Napomena:
U prvoj mapi tipskog projekta uz tehnički opis projektiranog dijela prve mape mora biti i ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS koji potpisuje glavni projektant, a sadrži:

 1. opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina,
 2. navođenje dijelova projekta koji nisu obrađeni u tipskom projektu jer su vezani na lokacijske uvjete, uvjete priključenja i posebne uvjete koji ovise o lokaciji, a koje projektant smatra da je potrebno dodatno obraditi i definirati naknadno u prilagodnom projektu za svaku pojedinu lokaciju (npr. smještaj građevine na čestici, opis načina priključenja na prometnu površinu, opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu, dokaz ispravnosti načina temeljenja ovisno o rezultatima geotehničkih istražnih radova, provjera pretpostavki vezano uz proračun uzemljenja, mjere zaštite na radu vezano uz radne procese ako je potrebno itd.)
 
Što tipski projekt ne smije sadržavati?
U tipskom projektu se ne obrađuju dijelovi projekta koji se odnose na samu lokaciju (npr. ne navodi se katastarska čestica niti prostorni plan, ne prikazuje se smještaj na čestici niti način priključenja na komunalnu infrastrukturu).
​Tko podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o tipskom projektu?
Zahtjev za ishođenje Rješenja o tipskom projektu može podnijeti svaka zainteresirana osoba (proizvođač, distributer, naručilac izrade projekta ili projektant) u čije ime je izrađen tipski projekt.
Koji su prilozi potrebni za podnošenje zahtjeva?

Sukladno članku 78. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17), zahtjevu za izdavanje rješenja o tipskom projektu podnositelj zahtjeva prilaže:

 1. najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove propisane za glavni projekt, osim dijelova koji se odnose na lokacijske uvjete, uvjete priključenja i posebne uvjete koji ovise o lokaciji građevine
 2. pisano izvješće o kontroli tipskog projekta ako je kontrola propisana
 3. pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima i
 4. posebne uvjete, odnosno potvrde javnopravnih tijela, osim uvjeta priključenja, propisane posebnim propisima na čiji djelokrug tehničko rješenje iz tipskog projekta može imati utjecaj (npr. na tipski projekt SKID jedinice potrebno je ishoditi potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova, Inspekcije zaštite od požara, dok je na projekte visokih stupova potrebno ishoditi potvrdu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo itd.)

Preporuka je priložiti više primjeraka u zahtjevu za izdavanje rješenja o tipskom projektu, prema potrebama podnositelja zahtjeva.


Obrazac zahtjeva s prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili osobno u Pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.
Koja je prednost i najčešća uporaba tipskog projekta?

Prednost tipskog projekta je da se jednom u projektu definira građevina ili njezin dio koji se zatim mogu postavljati (izvoditi) više puta na raznim lokacijama, a da se kasnije dodatno određuju samo dijelovi građevine koji ovise o konkretnoj lokaciji. Tipski projekt može biti i sastavni dio glavnog projekta.

Najčešći primjeri tipskih projekata su projekti za kioske, prenosive autoplin jedinica (tzv. "skid" jedinica) sa pratećim građevinama, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, reklamni i drugi stupovi, transformatorske stanice, mjerno – redukcijske stanice i sl.

​Kada je tipski projekt dio glavnog projekta?
Ako se pri izdavanju građevinske dozvole koristi tipski projekt za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu i na kojeg upućuje glavni projekt građevine za koju se građevinska dozvola izdaje, tada navedeni tipski projekt predstavlja dio glavnog projekta i prilaže se u tri ovjerena primjerka i navodi se u popisu svih mapa projekta.
 
U tom slučaju potrebno je u glavnom projektu obraditi dijelove koji nisu obrađeni u tiskom projektu a odnose se na konkretnu lokaciju i uklapanje tipskog projekta u ostala tehnička rješenja.
Koliko dugo vrijedi rješenje o tipskom projektu?

Tipski projekt za koji je izdano Rješenje o tipskom projektu važi sve dok se ne promijene propisi u skladu s kojima je taj tipski projekt izrađen.

Najčešća pitanja i odgovori
Najčešća pitanja i odgovore iz područja tipskih projekata pročitajte ovdje